ModulePusher.ModulePushError

public static class ModulePusher.ModulePushError
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.ModulePusher.ModulePushError


Lỗi nghiêm trọng trong quá trình đẩy mô-đun Mainline.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModulePushError (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)
ModulePushError (String message, ErrorIdentifier errorId)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mô-đun ĐẩyLỗi

public ModulePushError (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

Mô-đun ĐẩyLỗi

public ModulePushError (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

errorId ErrorIdentifier