IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

public static final class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader.ResolverLoadingException


Ngoại lệ được ném ra nếu trình phân giải không thể được tải hoặc khởi tạo.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ResolverLoadingException (String message, ErrorIdentifier errorId)
ResolverLoadingException (String message, IHarnessException cause)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình giải quyếtĐang ngoại lệ

public ResolverLoadingException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

errorId ErrorIdentifier

Trình giải quyếtĐang ngoại lệ

public ResolverLoadingException (String message, 
        IHarnessException cause)

Thông số
message String

cause IHarnessException