OptionNotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


ConfigurationException cụ thể khi một tùy chọn không được phép chuyển qua dòng lệnh.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

nhà thầu công cộng

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

Thông số
msg String

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

Thông số
msg String

cause Throwable