Mã định danh lỗi

public interface ErrorIdentifier

com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier


Giao diện này mô tả một lỗi cụ thể và các thuộc tính của nó.

Không tạo ra việc triển khai lớp này bên ngoài Liên đoàn Thương mại.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract long code ()

Mã duy nhất xác định lỗi.

abstract String name ()

Tên xác định lỗi.

abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

Trạng thái lỗi được liên kết với mã định danh, trạng thái này dự kiến ​​sẽ khớp với trạng thái Mô tả lỗi.

Phương pháp công khai

mã số

public abstract long code ()

Mã duy nhất xác định lỗi.

Trả lại
long

tên

public abstract String name ()

Tên xác định lỗi.

Trả lại
String

trạng thái

public abstract TestRecordProto.FailureStatus status ()

Trạng thái lỗi được liên kết với mã định danh, trạng thái này dự kiến ​​sẽ khớp với trạng thái Mô tả lỗi.

Trả lại
TestRecordProto.FailureStatus