ClassNotFoundConfigurationException

public class ClassNotFoundConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.ClassNotFoundConfigurationException


ConfigurationException khi không tìm thấy lớp của đối tượng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, String className, String objectType)

Tạo một ClassNotFoundConfigurationException .

ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, rejectedObjects) ClassNotFoundConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error, rejectedObjects)

Tạo một ClassNotFoundConfigurationException .

Phương thức công khai

getRejectedObjects ()

Trả về bản đồ của lớp đối tượng đã bị từ chối.

nhà thầu công cộng

ClassNotFoundConfigurationException

public ClassNotFoundConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error, 
        String className, 
        String objectType)

Tạo một ClassNotFoundConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier được liên kết với ngoại lệ

className String : lớp của đối tượng không tìm thấy

objectType String : loại đối tượng Tradefed của đối tượng không tìm thấy

ClassNotFoundConfigurationException

public ClassNotFoundConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error, 
         rejectedObjects)

Tạo một ClassNotFoundConfigurationException .

Thông số
msg String : một thông báo lỗi có ý nghĩa

cause Throwable : Throwable đại diện cho nguyên nhân ban đầu của lỗi

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier được liên kết với ngoại lệ

rejectedObjects : Bản đồ của các đối tượng tải không thành công.

Phương thức công khai

getRejectedObjects

public getRejectedObjects ()

Trả về bản đồ của lớp đối tượng đã bị từ chối.

trả lại