Máy thu ITestLogger

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Một thực thể có thể được đưa vào một phiên bản ITestLogger để nó có thể được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Phương thức công khai

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger