RunHostCommandTargetPreparer

public class RunHostCommandTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostCommandTargetPreparer


Trình chuẩn bị đích để chạy các lệnh máy chủ tùy ý trước và sau khi chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RunHostCommandTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

final void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

RunHostCommandTargetPreparer

public RunHostCommandTargetPreparer ()

Phương thức công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException