Trình kiểm tra trạng thái hoạt động

public class ActivityStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker , ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.ActivityStatusChecker


Trình kiểm tra trạng thái cho các hoạt động còn sót lại đang chạy ở cuối mô-đun.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ActivityStatusChecker ()

Phương pháp công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình kiểm tra trạng thái hoạt động

public ActivityStatusChecker ()

Phương pháp công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về giá trị boolean để cho biết quá trình kiểm tra trạng thái đã đạt hay không thành công.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

Trả lại
StatusCheckerResult kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

Ném
DeviceNotAvailableException

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger