audio_stream مرجع ساختار

audio_stream مرجع ساختار

#include < audio.h >

فیلدهای داده

uint32_t(* get_sample_rate )(توسعه_استریم صوتی *جریان ساخت)
int(* set_sample_rate )(struct audio_stream *stream, uint32_t rate)
size_t(* get_buffer_size )(const struct audio_stream *stream)
audio_channel_mask_t(* get_channels _
audio_format_t(* get_format )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_format )(struct audio_stream *stream, audio_format_t format)
int(* آماده به کار )(ساخت جریان_صدایی *جریان)
int(* dump )(const struct audio_stream *stream, int fd)
audio_devices_t(* get_device )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_device )(struct audio_stream *stream, audio_devices_t device)
int(* set_parameters )(structur audio_stream *stream، const char *kv_pairs)
کاراکتر *(* get_parameters ) (const struct audio_stream *stream، const char *keys)
int(* add_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t effect)
int(* remove_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t effect)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 170 فایل audio.h .

مستندات میدانی

int(* add_audio_effect)(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t effect)

تعریف در خط 246 فایل audio.h .

int(* dump)(const struct audio_stream *stream, int fd)

وضعیت دستگاه ورودی/خروجی صدا را تخلیه کنید

تعریف در خط 212 فایل audio.h .

size_t(* get_buffer_size)(const struct audio_stream *stream)

برگرداندن اندازه بافر ورودی/خروجی در بایت برای این جریان - به عنوان مثال. 4800. باید مضرب اندازه فریم باشد. همچنین get_input_buffer_size را ببینید.

تعریف در خط 186 فایل audio.h .

audio_channel_mask_t(* get_channels)(const struct audio_stream *stream)

ماسک کانال را برگردانید - به عنوان مثال AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO یا AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO

تعریف در خط 192 فایل audio.h .

audio_devices_t(* get_device)(const struct audio_stream *stream)

مجموعه دستگاه(هایی) که این جریان به آنها متصل است را برگردانید

تعریف در خط 215 فایل audio.h .

audio_format_t(* get_format)(const struct audio_stream *stream)

قالب صوتی را برگردانید - به عنوان مثال AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT

تعریف در خط 197 فایل audio.h .

char*(* get_parameters)(const struct audio_stream *stream, const char *keys)

تعریف در خط 244 فایل audio.h .

uint32_t(* get_sample_rate)(const struct audio_stream *stream)

نرخ نمونه برداری را بر حسب هرتز برگردانید - به عنوان مثال. 44100.

تعریف در خط 175 فایل audio.h .

int(* remove_audio_effect)(const struct audio_stream *stream, effect_handle_t effect)

تعریف در خط 248 فایل audio.h .

int(* set_device) (struct audio_stream *stream, audio_devices_t device)

در حال حاضر استفاده نشده - set_device() مربوط به set_parameters() با کلید AUDIO_PARAMETER_STREAM_ROUTING برای ورودی و خروجی است. AUDIO_PARAMETER_STREAM_INPUT_SOURCE یک اطلاعات اضافی است که فقط توسط جریان های ورودی استفاده می شود.

تعریف در خط 223 فایل audio.h .

int(* set_format) (struct audio_stream *stream, audio_format_t format)

تعریف در خط 202 فایل audio.h .

int(* set_parameters) (struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)

تنظیم/دریافت پارامترهای جریان صوتی این تابع لیستی از جفت‌های پارامتر کلید مقدار را به شکل زیر می‌پذیرد: key1=value1;key2=value2;...

برخی از کلیدها برای پارامترهای استاندارد رزرو شده اند (به کلاس AudioParameter مراجعه کنید)

اگر پیاده سازی تغییر پارامتر را در حالی که خروجی فعال است قبول نکند اما در غیر این صورت پارامتر قابل قبول باشد، باید -ENOSYS را برگرداند.

فلینگر صوتی جریان را در حالت آماده به کار قرار می دهد و سپس مقدار پارامتر را تغییر می دهد.

تعریف در خط 238 فایل audio.h .

int(* set_sample_rate)(structur audio_stream *stream, uint32_t rate)

تعریف در خط 180 فایل audio.h .

int(* standby)(structur audio_stream *stream)

ورودی/خروجی سخت افزار صوتی را در حالت آماده به کار قرار دهید. درایور باید در عملیات ورودی/خروجی بعدی از حالت آماده به کار خارج شود. 0 در مورد موفقیت و <0 در شکست.

تعریف در خط 209 فایل audio.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ audio.h