Tham chiếu cấu trúc audio_stream

Tham chiếu cấu trúc audio_stream

#include < audio.h >

Trường dữ liệu

uint32_t(* get_sample_rate )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_sample_rate )(struct audio_stream *stream, tốc độ uint32_t)
kích thước_t(* get_buffer_size )(const struct audio_stream *stream)
audio_channel_mask_t(* get_channels )(const struct audio_stream *stream)
audio_format_t(* get_format )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_format )(struct audio_stream *stream, định dạng audio_format_t)
int(* chế độ chờ )(struct audio_stream *stream)
int(* dump )(const struct audio_stream *stream, int fd)
audio_devices_t(* get_device )(const struct audio_stream *stream)
int(* set_device )(struct audio_stream *stream, thiết bị audio_devices_t)
int(* set_parameters )(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)
ký tự *(* get_parameters )(const struct audio_stream *stream, const char *keys)
int(* add_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, hiệu ứng effect_handle_t )
int(* Remove_audio_effect )(const struct audio_stream *stream, hiệu ứng effect_handle_t )

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 170 của file audio.h .

Tài liệu hiện trường

int(* add_audio_effect)(const struct audio_stream *stream, hiệu ứng effect_handle_t )

Định nghĩa tại dòng 246 của file audio.h .

int(* dump)(const struct audio_stream *stream, int fd)

kết xuất trạng thái của thiết bị đầu vào/đầu ra âm thanh

Định nghĩa tại dòng 212 của file audio.h .

size_t(* get_buffer_size)(const struct audio_stream *stream)

Trả về kích thước của bộ đệm đầu vào/đầu ra tính bằng byte cho luồng này - ví dụ: 4800. Nó phải là bội số của kích thước khung hình. Xem thêm get_input_buffer_size.

Định nghĩa tại dòng 186 của file audio.h .

audio_channel_mask_t(* get_channels)(const struct audio_stream *stream)

Trả lại mặt nạ kênh - ví dụ: AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO hoặc AUDIO_CHANNEL_IN_STEREO

Định nghĩa tại dòng 192 của file audio.h .

audio_devices_t(* get_device)(const struct audio_stream *stream)

Trả về bộ thiết bị mà luồng này được kết nối

Định nghĩa tại dòng 215 của file audio.h .

audio_format_t(* get_format)(const struct audio_stream *stream)

Trả về định dạng âm thanh - ví dụ AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT

Định nghĩa tại dòng 197 của file audio.h .

char*(* get_parameters)(const struct audio_stream *stream, const char *keys)

Định nghĩa tại dòng 244 của file audio.h .

uint32_t(* get_sample_rate)(const struct audio_stream *stream)

Trả về tốc độ lấy mẫu tính bằng Hz - ví dụ. 44100.

Định nghĩa tại dòng 175 của file audio.h .

int(* Remove_audio_effect)(const struct audio_stream *stream, hiệu ứng effect_handle_t )

Định nghĩa tại dòng 248 của file audio.h .

int(* set_device)(struct audio_stream *stream, thiết bị audio_devices_t)

Hiện chưa được sử dụng - set_device() tương ứng với set_parameters() với khóa AUDIO_PARAMETER_STREAM_ROUTING cho cả đầu vào và đầu ra. AUDIO_PARAMETER_STREAM_INPUT_SOURCE là thông tin bổ sung chỉ được sử dụng bởi các luồng đầu vào.

Định nghĩa tại dòng 223 của file audio.h .

int(* set_format)(struct audio_stream *stream, định dạng audio_format_t)

Định nghĩa tại dòng 202 của file audio.h .

int(* set_parameters)(struct audio_stream *stream, const char *kv_pairs)

đặt/nhận thông số luồng âm thanh. Hàm chấp nhận danh sách các cặp giá trị khóa tham số có dạng: key1=value1;key2=value2;...

Một số phím được dành riêng cho các tham số tiêu chuẩn (Xem lớp AudioParameter)

Nếu việc triển khai không chấp nhận thay đổi tham số trong khi đầu ra đang hoạt động nhưng tham số đó lại được chấp nhận, thì nó phải trả về -ENOSYS.

Bộ rung âm thanh sẽ đặt luồng ở chế độ chờ và sau đó thay đổi giá trị tham số.

Định nghĩa tại dòng 238 của file audio.h .

int(* set_sample_rate)(struct audio_stream *stream, tốc độ uint32_t)

Định nghĩa tại dòng 180 của file audio.h .

int(* chế độ chờ)(struct audio_stream *stream)

Đặt đầu vào/đầu ra phần cứng âm thanh vào chế độ chờ. Trình điều khiển phải thoát khỏi chế độ chờ ở thao tác I/O tiếp theo. Trả về 0 nếu thành công và <0 nếu thất bại.

Định nghĩa tại dòng 209 của file audio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ audio.h