IModuleParameterHandler

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


Giao diện tham số của các module của suite.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun tham số cụ thể.

abstract String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Phương pháp công khai

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số. Ví dụ: chèn hoặc xóa trình chuẩn bị mục tiêu khỏi cấu hình.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration của mô-đun

áp dụngCài đặt

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun tham số cụ thể. Ví dụ: đây có thể là lựa chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public abstract String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String