RunOnCloneProfileParameterHandler

public class RunOnCloneProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnCloneProfileParameterHandler


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Phương thức công khai

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

nhà thầu công cộng

RunOnCloneProfileParameterHandler

public RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Phương thức công khai

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String