SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler

public final class SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler
extends SecondaryUserHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler ()

Phương thức công khai

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

nhà thầu công cộng

SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler

public SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler ()

Phương thức công khai

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String