IModuleParameterHandler

public interface IModuleParameterHandler

com.android.tradefed.testtype.suite.params.IModuleParameterHandler


Giao diện cho các tham số của các mô-đun bộ.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số.

abstract void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số.

abstract String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Phương thức công khai

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số. Ví dụ: chèn hoặc xóa trình chuẩn bị mục tiêu khỏi cấu hình.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration của mô-đun

áp dụngSetup

public abstract void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun cụ thể của tham số. Ví dụ: đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public abstract String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

trả lại
String