Bộ điều khiển MinSdkModule

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Lớp cơ sở để bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm trên các phiên bản dưới số phiên bản SDK được chỉ định.

Bản tóm tắt

Nhà xây dựng được bảo vệ

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Phương pháp công cộng

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Nhà xây dựng được bảo vệ

Bộ điều khiển MinSdkModule

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Thông số
minSdkVersion int : Phiên bản sdk tối thiểu để chạy thử nghiệm.

Phương pháp công cộng

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

Trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun nên chạy, nếu không thì sai.

Ném
DeviceNotAvailableException