Mô-đun Sdk28Kiểm soát

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
     ↳ com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
       ↳ com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để kiểm tra xem một thiết bị có đang sử dụng SDK 28 (Android 9) trở lên hay không. API này dùng để giải quyết lỗi b/78780430, trong đó trên các thiết bị Android 8.1 armeabi-v7a, khả năng đo lường sẽ gặp sự cố do gói mục tiêu chỉ được chọn trước cho arm64.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController" />

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Sdk28ModuleController()

Hàm khởi tạo công khai

Mô-đun Sdk28Kiểm soát

public Sdk28ModuleController ()