IModuleController.RunStrategy

public static final enum IModuleController.RunStrategy
extends Enum< IModuleController.RunStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController.RunStrategy >
com.android.tradefed.testtype.suite.module.IModuleController.RunStrategy


Enum mô tả cách thực thi mô-đun.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

IModuleController.RunStrategy FULL_MODULE_BYPASS

IModuleController.RunStrategy RUN

IModuleController.RunStrategy SKIP_MODULE_TESTCASES

Phương pháp công khai

static IModuleController.RunStrategy valueOf (String name)
static final RunStrategy[] values ()

Giá trị liệt kê

ĐẦY ĐỦ_MODULE_BYPASS

public static final IModuleController.RunStrategy FULL_MODULE_BYPASS

CHẠY

public static final IModuleController.RunStrategy RUN

SKIP_MODULE_TESTCASES

public static final IModuleController.RunStrategy SKIP_MODULE_TESTCASES

Phương pháp công khai

giá trị của

public static IModuleController.RunStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
IModuleController.RunStrategy

giá trị

public static final RunStrategy[] values ()

Trả lại
RunStrategy[]