Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IAbiReceiver

public interface IAbiReceiver

com.android.tradefed.testtype.IAbiReceiver


Một bài kiểm tra cần ABI đang được kiểm tra.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default IAbi getAbi ()
abstract void setAbi ( IAbi abi)

Phương pháp công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

Lợi nhuận
IAbi

setAbi

public abstract void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi