SuiteApinstaller

public class SuiteApkInstaller
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller


Cài đặt các APK được chỉ định cho cấu hình Suite: từ biến $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES hoặc ROOT_DIR trong thông tin bản dựng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SuiteApkInstaller ()

Phương pháp được bảo vệ

File getLocalPathForFilename ( TestInformation testInfo, String apkFileName)

Giải quyết đường dẫn apk thực tế dựa trên thông tin tạo phẩm thử nghiệm bên trong thông tin bản dựng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

SuiteApinstaller

public SuiteApkInstaller ()

Phương pháp được bảo vệ

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (TestInformation testInfo, 
                String apkFileName)

Giải quyết đường dẫn apk thực tế dựa trên thông tin tạo phẩm thử nghiệm bên trong thông tin bản dựng.

Thông số
testInfo TestInformation : TestInformation cho lệnh gọi.

apkFileName String : tên file apk cần cài đặt

Trả lại
File ERROR(/File) đại diện cho tệp apk vật lý trên máy chủ hoặc null nếu tệp không tồn tại.

Ném
TargetSetupError