Trình chuẩn bị PushFile

public class PushFilePreparer
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver , IInvocationContextReceiver , IDiscoverDependencies

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.PushFilePreparer


ITargetPreparer cố gắng đẩy bất kỳ số lượng tệp nào từ bất kỳ đường dẫn máy chủ nào sang bất kỳ đường dẫn thiết bị nào.

Nên được thực hiện *sau khi* bản dựng mới được cài đặt và *sau khi* Thiết lập thiết bị được chạy (nếu được bật)

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PushFilePreparer ()

Phương pháp công khai

IAbi getAbi ()

final getPushSpecs ( ITestDevice device)

Tạo danh sách các tập tin sẽ được đẩy.

boolean isCleanUpEnabled ()
reportDependencies ()
File resolveRelativeFilePath ( IBuildInfo buildInfo, String fileName)

Giải quyết đường dẫn tệp tương đối thông qua IBuildInfo và các thư mục trường hợp thử nghiệm.

void setAbi ( IAbi abi)

void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

void setUp ( TestInformation testInfo)

boolean shouldAbortOnFailure ()

Có hay không hủy bỏ khi đẩy thất bại.

boolean shouldRemountSystem ()
boolean shouldRemountVendor ()
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị PushFile

public PushFilePreparer ()

Phương pháp công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

Trả lại
IAbi

getPushSpecs

public final getPushSpecs (ITestDevice device)

Tạo danh sách các tập tin sẽ được đẩy.

Thông số
device ITestDevice

Trả lại

Ném
TargetSetupError

isCleanUpEnabled

public boolean isCleanUpEnabled ()

Trả lại
boolean

báo cáoPhụ thuộc

public reportDependencies ()

Trả lại

giải quyếtRelativeFilePath

public File resolveRelativeFilePath (IBuildInfo buildInfo, 
        String fileName)

Giải quyết đường dẫn tệp tương đối thông qua IBuildInfo và các thư mục trường hợp thử nghiệm.

Thông số
buildInfo IBuildInfo : thông tin tạo phẩm bản dựng

fileName String : đường dẫn tệp tương đối cần được giải quyết

Trả lại
File tệp từ thư mục thông tin bản dựng hoặc trường hợp thử nghiệm

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

setInvocationContext

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Thông số
invocationContext IInvocationContext

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

nênAbortOnFailure

public boolean shouldAbortOnFailure ()

Có hay không hủy bỏ khi đẩy thất bại.

Trả lại
boolean

nênRemountSystem

public boolean shouldRemountSystem ()

Trả lại
boolean

nênRemountNhà cung cấp

public boolean shouldRemountVendor ()

Trả lại
boolean

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException