Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


Một ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() vào một thiết bị đồng hành được cấp phát.

Xin lưu ý rằng điều này ngụ ý cấu phần thử nghiệm được đề cập trong bản dựng thiết bị chính được tích hợp sẵn nhưng cũng phù hợp với thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CompanionTestAppInstallSetup ()

Phương pháp công khai

ITestDevice getDevice ()

Trả về thiết bị mà người chuẩn bị sẽ áp dụng.

Các nhà xây dựng công cộng

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Phương pháp công khai

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Trả về thiết bị mà người chuẩn bị sẽ áp dụng.

Lợi nhuận
ITestDevice

Ném
TargetSetupError