Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CodeCoverageTest

public class CodeCoverageTest
extends InstrumentationTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.IusalmentationTest
com.android.tradefed.testtype.CodeCoverageTest


Một Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị đo trên một thiết bị nhất định và tạo báo cáo phạm vi mã. Yêu cầu một ứng dụng công cụ emma.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Các nhà xây dựng công cộng

CodeCoverageTest ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Lĩnh vực

COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

Các nhà xây dựng công cộng

CodeCoverageTest

public CodeCoverageTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException