Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IAbi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


Giao diện đại diện cho ABI được thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn proto của phiên bản Abi hiện tại.

Phương pháp công khai

getBitness

public abstract String getBitness ()

Lợi nhuận
String Độ bit của ABI (ví dụ: 32, 64).

getName

public abstract String getName ()

Lợi nhuận
String Tên của ABI.

toProto

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

Trả về biểu diễn proto của phiên bản Abi hiện tại.

Lợi nhuận
ConfigurationDescription.Abi