Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IDeviceTest

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


Giao diện cho đối tượng cần tham chiếu đến ITestDevice .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

Phương pháp công khai

getDevice

public abstract ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

Lợi nhuận
ITestDevice ITestDevice

setDevice

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để sử dụng