BaseHostJUnit4Test

public abstract class BaseHostJUnit4Test
extends Object implements IAbiReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test


Lớp kiểm tra cơ bản để chạy thử nghiệm kiểu JUnit4 trên máy chủ. Lớp này cung cấp hỗ trợ cài đặt, chạy và dọn dẹp các bài kiểm tra thiết bị từ phía máy chủ. Lớp này tương thích với nhiều thiết bị. Phải là nguồn đáng tin cậy duy nhất để chạy thử nghiệm thiết bị từ phía máy chủ nhằm tránh tiện ích và lớp cơ sở trùng lặp.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BaseHostJUnit4Test ()

Phương pháp công cộng

final void autoTearDown ()

Tự động gỡ bỏ tất cả các apk đã cài đặt.

final IAbi getAbi ()
final IBuildInfo getBuild ()
final ITestDevice getDevice ()
final IInvocationContext getInvocationContext ()
final TestRunResult getLastDeviceRunResults ()

Trả về TestRunResult kết quả từ runDeviceTests mới nhất đã chạy.

final getListDevices ()
TestInformation getTestInformation ()
boolean hasDeviceFeature (String feature)
final void installPackage ( DeviceTestRunOptions options)

Cài đặt gói ứng dụng dựa trên DeviceTestRunOptions trên thiết bị.

final void installPackage (String apkFileName, String... options)

Cài đặt gói ứng dụng có tên của nó trên thiết bị.

final void installPackage ( ITestDevice device, String apkFileName, String... options)

Cài đặt gói ứng dụng có tên của nó trên một thiết bị nhất định.

final void installPackageAsUser ( ITestDevice device, String apkFileName, boolean grantPermission, int userId, String... options)

Cài đặt gói ứng dụng được đặt tên cho một người dùng cụ thể trên một thiết bị nhất định.

final void installPackageAsUser (String apkFileName, boolean grantPermission, int userId, String... options)

Cài đặt gói ứng dụng được đặt tên cho một người dùng cụ thể.

final boolean isPackageInstalled (String pkg)

Kiểm tra xem gói có tên đã được cài đặt trên thiết bị chưa

final boolean isPackageInstalled ( ITestDevice device, String pkg)

Kiểm tra xem gói có tên đã được cài đặt trên thiết bị chưa

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, boolean isWindowAnimationDisabled, instrumentationArgs, extraListeners) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, boolean isWindowAnimationDisabled, instrumentationArgs, extraListeners) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, boolean isWindowAnimationDisabled, instrumentationArgs, extraListeners)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, instrumentationArgs) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, instrumentationArgs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests (String pkgName, String testClassName, String testMethodName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( DeviceTestRunOptions options)

Chạy công cụ đo lường dựa trên thông tin trong DeviceTestRunOptions .

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, boolean isWindowAnimationDisabled, boolean isRestartDisabled, instrumentationArgs, extraListeners) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, boolean isWindowAnimationDisabled, boolean isRestartDisabled, instrumentationArgs, extraListeners) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, boolean isWindowAnimationDisabled, boolean isRestartDisabled, instrumentationArgs, extraListeners)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String pkgName, String testClassName, String testMethodName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests (String pkgName, String testClassName, Integer userId, Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests (String pkgName, String testClassName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests (String pkgName, String testClassName, Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, instrumentationArgs, extraListeners) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, instrumentationArgs, extraListeners) runDeviceTests ( ITestDevice device, String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName, Integer userId, Long testTimeoutMs, Long maxTimeToOutputMs, Long maxInstrumentationTimeoutMs, boolean checkResults, boolean isHiddenApiCheckDisabled, boolean isTestApiCheckDisabled, boolean isIsolatedStorageDisabled, instrumentationArgs, extraListeners)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final boolean runDeviceTests (String runner, String pkgName, String testClassName, String testMethodName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt.

final void setAbi ( IAbi abi)
final void setTestInformation ( TestInformation testInformation)
final String uninstallPackage (String pkgName)

Gỡ cài đặt một gói trên thiết bị.

final String uninstallPackage ( ITestDevice device, String pkgName)

Gỡ cài đặt gói trên thiết bị

Nhà thầu xây dựng công cộng

BaseHostJUnit4Test

public BaseHostJUnit4Test ()

Phương pháp công cộng

tự độngTearDown

public final void autoTearDown ()

Tự động gỡ bỏ tất cả các apk đã cài đặt. Thao tác này sẽ gỡ cài đặt tất cả apk khỏi thiết bị mà chúng đã cài đặt.

Ném
DeviceNotAvailableException

getAbi

public final IAbi getAbi ()

Trả lại
IAbi

xây dựng

public final IBuildInfo getBuild ()

Trả lại
IBuildInfo

lấy thiết bị

public final ITestDevice getDevice ()

Trả lại
ITestDevice

getInvocationContext

public final IInvocationContext getInvocationContext ()

Trả lại
IInvocationContext

getLastDeviceRunResults

public final TestRunResult getLastDeviceRunResults ()

Trả về TestRunResult kết quả từ runDeviceTests mới nhất đã chạy. Hoặc null nếu không có kết quả.

Trả lại
TestRunResult

getListThiết bị

public final getListDevices ()

Trả lại

getTestThông tin

public TestInformation getTestInformation ()

Trả lại
TestInformation

Tính năng hasDevice

public boolean hasDeviceFeature (String feature)

Thông số
feature String

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException

cài đặt gói

public final void installPackage (DeviceTestRunOptions options)

Cài đặt gói ứng dụng dựa trên DeviceTestRunOptions trên thiết bị. Apk sẽ được tự động làm sạch.

Thông số
options DeviceTestRunOptions : Các tùy chọn cài đặt gói.

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

cài đặt gói

public final void installPackage (String apkFileName, 
        String... options)

Cài đặt gói ứng dụng có tên của nó trên thiết bị. Apk sẽ được tự động làm sạch.

Thông số
apkFileName String : Tên của tệp apk.

options String : các tùy chọn bổ sung cho lệnh cài đặt

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

cài đặt gói

public final void installPackage (ITestDevice device, 
        String apkFileName, 
        String... options)

Cài đặt gói ứng dụng có tên của nó trên một thiết bị nhất định. Apk sẽ được tự động làm sạch.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để cài đặt gói ứng dụng.

apkFileName String : Tên của tệp apk.

options String : các tùy chọn bổ sung cho lệnh cài đặt

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

cài đặtPackageAsUser

public final void installPackageAsUser (ITestDevice device, 
        String apkFileName, 
        boolean grantPermission, 
        int userId, 
        String... options)

Cài đặt gói ứng dụng được đặt tên cho một người dùng cụ thể trên một thiết bị nhất định.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để cài đặt gói ứng dụng.

apkFileName String : Tên của tệp apk.

grantPermission boolean : có vượt qua cờ cấp phép khi cài đặt gói ứng dụng hay không.

userId int : id người dùng của người dùng nơi cài đặt apk.

options String : các tùy chọn bổ sung cho lệnh cài đặt

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

cài đặtPackageAsUser

public final void installPackageAsUser (String apkFileName, 
        boolean grantPermission, 
        int userId, 
        String... options)

Cài đặt gói ứng dụng được đặt tên cho một người dùng cụ thể.

Thông số
apkFileName String : Tên của tệp apk.

grantPermission boolean : có vượt qua cờ cấp phép khi cài đặt gói ứng dụng hay không.

userId int : id người dùng của người dùng nơi cài đặt apk.

options String : các tùy chọn bổ sung cho lệnh cài đặt

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

isPackageĐã cài đặt

public final boolean isPackageInstalled (String pkg)

Kiểm tra xem gói có tên đã được cài đặt trên thiết bị chưa

Thông số
pkg String : tên của gói

Trả lại
boolean đúng nếu gói được tìm thấy trên thiết bị

Ném
DeviceNotAvailableException

isPackageĐã cài đặt

public final boolean isPackageInstalled (ITestDevice device, 
        String pkg)

Kiểm tra xem gói có tên đã được cài đặt trên thiết bị chưa

Thông số
device ITestDevice : thiết bị cần gỡ cài đặt gói.

pkg String : tên của gói

Trả lại
boolean đúng nếu gói được tìm thấy trên thiết bị

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Integer userId, 
        Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

userId Integer : id của người dùng để chạy thử nghiệm. có thể là null.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Long testTimeoutMs, 
        Long maxTimeToOutputMs, 
        Long maxInstrumentationTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

maxTimeToOutputMs Long : thời gian chờ tối đa mà bài kiểm tra phải bắt đầu xuất ra thứ gì đó.

maxInstrumentationTimeoutMs Long : thời gian chờ tối đa mà toàn bộ thiết bị đo đạc phải hoàn thành.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String runner, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Integer userId, 
        Long testTimeoutMs, 
        Long maxTimeToOutputMs, 
        Long maxInstrumentationTimeoutMs, 
        boolean checkResults, 
        boolean isHiddenApiCheckDisabled, 
        boolean isTestApiCheckDisabled, 
        boolean isIsolatedStorageDisabled, 
        boolean isWindowAnimationDisabled, 
         instrumentationArgs, 
         extraListeners)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

runner String

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

userId Integer : id của người dùng để chạy thử nghiệm. có thể là null.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

maxTimeToOutputMs Long : thời gian chờ tối đa mà bài kiểm tra phải bắt đầu xuất ra thứ gì đó.

maxInstrumentationTimeoutMs Long : thời gian chờ tối đa mà toàn bộ thiết bị đo đạc phải hoàn thành.

checkResults boolean : kết quả có được kiểm tra sự cố hay không.

isHiddenApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api ẩn hay không.

isTestApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api thử nghiệm hay không.

isIsolatedStorageDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt bộ nhớ bị cô lập hay không.

isWindowAnimationDisabled boolean : chúng ta có nên tắt hoạt ảnh cửa sổ hay không.

instrumentationArgs : các đối số cần truyền tới công cụ đo lường.

extraListeners

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String runner, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Integer userId, 
        Long testTimeoutMs, 
        Long maxTimeToOutputMs, 
        Long maxInstrumentationTimeoutMs, 
        boolean checkResults, 
        boolean isHiddenApiCheckDisabled, 
         instrumentationArgs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

runner String

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

userId Integer : id của người dùng để chạy thử nghiệm. có thể là null.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

maxTimeToOutputMs Long : thời gian chờ tối đa mà bài kiểm tra phải bắt đầu xuất ra thứ gì đó.

maxInstrumentationTimeoutMs Long : thời gian chờ tối đa mà toàn bộ thiết bị đo đạc phải hoàn thành.

checkResults boolean : kết quả có được kiểm tra sự cố hay không.

isHiddenApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api ẩn hay không.

instrumentationArgs : các đối số cần truyền tới công cụ đo lường.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (DeviceTestRunOptions options)

Chạy công cụ đo lường dựa trên thông tin trong DeviceTestRunOptions .

Thông số
options DeviceTestRunOptions : DeviceTestRunOptions điều khiển thiết lập thiết bị đo.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String runner, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Integer userId, 
        Long testTimeoutMs, 
        Long maxTimeToOutputMs, 
        Long maxInstrumentationTimeoutMs, 
        boolean checkResults, 
        boolean isHiddenApiCheckDisabled, 
        boolean isTestApiCheckDisabled, 
        boolean isIsolatedStorageDisabled, 
        boolean isWindowAnimationDisabled, 
        boolean isRestartDisabled, 
         instrumentationArgs, 
         extraListeners)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

runner String

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

userId Integer : id của người dùng để chạy thử nghiệm. có thể là null.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

maxTimeToOutputMs Long : thời gian chờ tối đa mà bài kiểm tra phải bắt đầu xuất ra thứ gì đó.

maxInstrumentationTimeoutMs Long : thời gian chờ tối đa mà toàn bộ thiết bị đo đạc phải hoàn thành.

checkResults boolean : kết quả có được kiểm tra sự cố hay không.

isHiddenApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api ẩn hay không.

isTestApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api thử nghiệm hay không.

isIsolatedStorageDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt bộ nhớ bị cô lập hay không.

isWindowAnimationDisabled boolean : chúng ta có nên tắt hoạt ảnh cửa sổ hay không.

isRestartDisabled boolean

instrumentationArgs : các đối số cần truyền tới công cụ đo lường.

extraListeners

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (String pkgName, 
        String testClassName, 
        Integer userId, 
        Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

userId Integer : id của người dùng để chạy thử nghiệm. có thể là null.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (String pkgName, 
        String testClassName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (String pkgName, 
        String testClassName, 
        Long testTimeoutMs)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (ITestDevice device, 
        String runner, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName, 
        Integer userId, 
        Long testTimeoutMs, 
        Long maxTimeToOutputMs, 
        Long maxInstrumentationTimeoutMs, 
        boolean checkResults, 
        boolean isHiddenApiCheckDisabled, 
        boolean isTestApiCheckDisabled, 
        boolean isIsolatedStorageDisabled, 
         instrumentationArgs, 
         extraListeners)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
device ITestDevice : thiết bị không chạy thiết bị đo đạc.

runner String

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

userId Integer : id của người dùng để chạy thử nghiệm. có thể là null.

testTimeoutMs Long : thời gian chờ tính bằng mili giây được áp dụng cho từng trường hợp thử nghiệm.

maxTimeToOutputMs Long : thời gian chờ tối đa mà bài kiểm tra phải bắt đầu xuất ra thứ gì đó.

maxInstrumentationTimeoutMs Long : thời gian chờ tối đa mà toàn bộ thiết bị đo đạc phải hoàn thành.

checkResults boolean : kết quả có được kiểm tra sự cố hay không.

isHiddenApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api ẩn hay không.

isTestApiCheckDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt tính năng kiểm tra api thử nghiệm hay không.

isIsolatedStorageDisabled boolean : liệu chúng ta có nên tắt bộ nhớ bị cô lập hay không.

instrumentationArgs : các đối số cần truyền tới công cụ đo lường.

extraListeners

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

chạyDeviceTests

public final boolean runDeviceTests (String runner, 
        String pkgName, 
        String testClassName, 
        String testMethodName)

Phương pháp chạy gói thiết bị đã cài đặt. Sử dụng getLastDeviceRunResults() ngay sau đó để biết chi tiết về kết quả.

Thông số
runner String : đường chạy thiết bị sẽ được sử dụng.

pkgName String : tên của gói sẽ chạy.

testClassName String : tên của lớp kiểm tra sẽ chạy.

testMethodName String : tên của phương thức thử nghiệm trong lớp sẽ được chạy.

Trả lại
boolean Đúng nếu nó thành công mà không thất bại. Sai nếu không.

Ném
DeviceNotAvailableException

setAbi

public final void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

setTestThông tin

public final void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

gỡ cài đặtGói

public final String uninstallPackage (String pkgName)

Gỡ cài đặt một gói trên thiết bị.

Thông số
pkgName String : gói Android cần gỡ cài đặt

Trả lại
String một String có mã lỗi hoặc null nếu thành công

Ném
DeviceNotAvailableException

gỡ cài đặtGói

public final String uninstallPackage (ITestDevice device, 
        String pkgName)

Gỡ cài đặt gói trên thiết bị

Thông số
device ITestDevice : thiết bị cần gỡ cài đặt gói.

pkgName String : gói Android cần gỡ cài đặt

Trả lại
String một String có mã lỗi hoặc null nếu thành công

Ném
DeviceNotAvailableException