مرجع ساختار keystore_module

مرجع ساختار keystore_module

#include < keymaster_common.h >

فیلدهای داده

hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 63 فایل keymaster_common.h .

مستندات میدانی

hw_module_t رایج است

روش های متداول ماژول keystore. این باید اولین عضو keystore_module باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_module_t به keystore_module ارجاع می‌دهد، نشانگر hw_module_t را به keystore_module می‌فرستند.

تعریف در خط 69 فایل keymaster_common.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: