Tham chiếu cấu trúc keystore_module

Tham chiếu cấu trúc keystore_module

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 63 của file keymaster_common.h .

Tài liệu hiện trường

Các phương pháp phổ biến của mô-đun kho khóa. Đây phải là thành viên đầu tiên của keystore_module vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_module_t tới keystore_module trong các bối cảnh đã biết hw_module_t tham chiếu đến keystore_module .

Định nghĩa tại dòng 69 của file keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: