MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


معالج عنصر Mobly yaml نتيجة "الملخص".

ملخص

فئات متداخلة

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

المنشئون العامة

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

الطرق العامة

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

المنشئون العامة

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

الطرق العامة

يتعامل

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

المعلمات
docMap

عائدات
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary