IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


واجهة معالج نتائج mobly yaml.

ملخص

فئات متداخلة

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

واجهة نتيجة mobly yaml

الطرق العامة

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

الطرق العامة

يتعامل

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

استخراج حقول البيانات من نتيجة mobly yaml.

المعلمات
docMap

عائدات
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult