IRemoteTest

public interface IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IRemoteTest


Một bài kiểm tra báo cáo kết quả trực tiếp tới ITestInvocationListener .

Điều này có những lợi ích sau so với JUnit.

  • dễ dàng hơn để báo cáo kết quả của một bài kiểm tra đã được chạy từ xa trên thiết bị Android, vì kết quả của một bài kiểm tra từ xa không cần phải sắp xếp lại và sắp xếp lại một cách không cần thiết từ các đối tượng Kiểm tra JUnit.
  • hỗ trợ báo cáo số liệu thử nghiệm

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default void run ( ITestInvocationListener listener)

Phương pháp này không được chấp nhận. Thay vào đó, hãy sử dụng run(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

default void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Phương thức công khai

chạy

public void run (ITestInvocationListener listener)

Phương pháp này không được chấp nhận.
Thay vào đó, hãy sử dụng run(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException