Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DynamicFileStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


Đây là một thử nghiệm tradefed để kiểm tra tradefed có thể phân giải tệp động một cách chính xác hay không.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DynamicFileStubTest ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Các nhà xây dựng công cộng

DynamicFileStubTest

public DynamicFileStubTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException