DynamicFileStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


Đây là bài kiểm tra được giao dịch để kiểm tra xem giao dịch có thể giải quyết chính xác tệp động hay không.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DynamicFileStubTest ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Nhà thầu xây dựng công cộng

DynamicFileStubTest

public DynamicFileStubTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException