Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NativeBenchmarkTest

public class NativeBenchmarkTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTest


Kiểm tra chạy kiểm tra điểm chuẩn gốc có thể thực thi trên thiết bị nhất định.

Nó sử dụng NativeBenchmarkTestParser để phân tích thời gian hoạt động trung bình so với độ trễ giữa các hoạt động dẫn đến kết quả của ITestInvocationListener .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

NativeBenchmarkTest ()

Phương pháp công khai

ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

String getModuleName ()

Lấy mô-đun kiểm tra điểm chuẩn gốc của Android để chạy.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

void setModuleName (String moduleName)

Đặt mô-đun kiểm tra điểm chuẩn gốc của Android để chạy.

Các nhà xây dựng công cộng

NativeBenchmarkTest

public NativeBenchmarkTest ()

Phương pháp công khai

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị đang kiểm tra.

Lợi nhuận
ITestDevice ITestDevice

getModuleName

public String getModuleName ()

Lấy mô-đun kiểm tra điểm chuẩn gốc của Android để chạy.

Lợi nhuận
String tên của mô-đun thử nghiệm gốc để chạy hoặc null nếu không được đặt

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy các bài kiểm tra và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy các bài kiểm tra.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

setDevice

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để sử dụng

setModuleName

public void setModuleName (String moduleName)

Đặt mô-đun kiểm tra điểm chuẩn gốc của Android để chạy.

Thông số
moduleName String : Tên của mô-đun thử nghiệm gốc sẽ chạy