TfSuiteRunner

public class TfSuiteRunner
extends ITestSuite

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TfSuiteRunner


Việc triển khai ITestSuite sẽ tải các bài kiểm tra từ thư mục res/config/suite/ lọ TF.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TfSuiteRunner ()

Phương pháp công khai

loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TfSuiteRunner

public TfSuiteRunner ()

Phương pháp công khai

tải thử nghiệm

public  loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy. Mỗi thử nghiệm được xác định bởi IConfiguration và một tên duy nhất để báo cáo kết quả.

Trả lại

,

TfSuiteRunner

public class TfSuiteRunner
extends ITestSuite

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TfSuiteRunner


Việc triển khai ITestSuite sẽ tải các bài kiểm tra từ thư mục res/config/suite/ lọ TF.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TfSuiteRunner ()

Phương pháp công khai

loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TfSuiteRunner

public TfSuiteRunner ()

Phương pháp công khai

tải thử nghiệm

public  loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy. Mỗi thử nghiệm được xác định bởi IConfiguration và một tên duy nhất để báo cáo kết quả.

Trả lại