Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IResumableTest

public interface IResumableTest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IResumableTest


Giao diện này không được dùng nữa.
Không cần điều này nữa

IRemoteTest hỗ trợ tiếp tục quá trình chạy thử nghiệm bị hủy bỏ trước đó từ nơi nó đã dừng lại.

Việc triển khai phải cung cấp phương IRemoteTest#run(ITestInvocationListener) có thể ghi nhớ trạng thái đã ghi trước đó và tiếp tục lại nơi mà lần chạy trước đó đã dừng lại nếu được gọi lại.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract boolean isResumable ()

Phương pháp công khai

isResumable

public abstract boolean isResumable ()

Lợi nhuận
boolean true nếu thử nghiệm hiện có thể tiếp tục.