Máy thu IBuild

public interface IBuildReceiver

com.android.tradefed.testtype.IBuildReceiver


Một thử nghiệm cần tham chiếu đến bản dựng đang được thử nghiệm.

Nên được sử dụng một cách tiết kiệm. Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào bản dựng dưới thử nghiệm và nên dựa vào ITargetPreparer s để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Phương thức công khai

thiết lậpBuild

public abstract void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo