Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SuiteKết quảChủ

public class SuiteResultHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


Đối tượng trợ giúp để dễ dàng tuần tự hóa và giải tuần tự hóa các kết quả gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public int completeModules

public IInvocationContext context

Bối cảnh của lời gọi đã tạo ra những kết quả này.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

Bản đồ abi của từng mô-đun.

public long passedTests

public runResults

Bộ sưu tập tất cả các kết quả từ lời gọi.

public long startTime

public int totalModules

nhà thầu công cộng

SuiteResultHolder ()

Lĩnh vực

hoàn thànhMô-đun

public int completeModules

bối cảnh

public IInvocationContext context

Bối cảnh của lời gọi đã tạo ra những kết quả này.

thời gian kết thúc

public long endTime

bài kiểm tra thất bại

public long failedTests

tên máy chủ

public String hostName

mô-đunAbi

public  modulesAbi

Bản đồ abi của từng mô-đun.

vượt qua bài kiểm tra

public long passedTests

chạyResults

public  runResults

Bộ sưu tập tất cả các kết quả từ lời gọi.

thời gian bắt đầu

public long startTime

tổngMô-đun

public int totalModules

nhà thầu công cộng

SuiteKết quảChủ

public SuiteResultHolder ()