tham chiếu cấu trúc cảm biến_event_t

tham chiếu cấu trúc cảm biến_event_t

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

int32_t phiên bản
int32_t cảm biến
int32_t kiểu
int32_t dành riêng0
int64_t dấu thời gian
liên hiệp {
liên hiệp {
dữ liệu nổi [16]
gia tốc cảm biến_vec_t
cảm biến_vec_t từ tính
hướng cảm biến_vec_t
cảm biến_vec_t con quay hồi chuyển
nhiệt độ phao
khoảng cách nổi
đèn phao
áp suất phao
nổi tương đối_độ ẩm
chưa được hiệu chỉnh_event_t chưa được hiệu chỉnh_gyro
chưa được hiệu chỉnh_event_t chưa được hiệu chỉnh_magnetic
nhịp tim_sự kiện_t nhịp tim
meta_data_event_t meta_data
Dynamic_sensor_meta_event_t Dynamic_sensor_meta
bổ sung_thông tin_sự kiện_t bổ sung_thông tin
}
liên hiệp {
dữ liệu uint64_t [8]
uint64_t bước_bộ đếm
} u64
};
uint32_t cờ
uint32_t dành riêng1 [3]

miêu tả cụ thể

Sự kết hợp của các loại dữ liệu cảm biến khác nhau có thể được trả về.

Định nghĩa tại dòng 1053 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 1074 của filesensor.h .

Định nghĩa tại dòng 1122 của filesensor.h .

dữ liệu nổi [16]

Định nghĩa tại dòng 1071 của filesensor.h .

dữ liệu uint64_t[8]

Định nghĩa tại dòng 1126 của filesensor.h .

khoảng cách nổi

Định nghĩa tại dòng 1089 của filesensor.h .

Dynamic_sensor_meta_event_t Dynamic_sensor_meta

Định nghĩa tại dòng 1116 của filesensor.h .

cờ uint32_t

Định nghĩa tại dòng 1134 của filesensor.h .

cảm biến_vec_t con quay hồi chuyển

Định nghĩa tại dòng 1083 của filesensor.h .

Định nghĩa tại dòng 1107 của filesensor.h .

đèn phao

Định nghĩa tại dòng 1092 của filesensor.h .

Định nghĩa tại dòng 1077 của filesensor.h .

Định nghĩa tại dòng 1113 của filesensor.h .

Định nghĩa tại dòng 1080 của filesensor.h .

áp suất phao

Định nghĩa tại dòng 1095 của filesensor.h .

nổi tương đối_độ ẩm

Định nghĩa tại dòng 1098 của filesensor.h .

int32_t dành riêng0

Định nghĩa tại dòng 1064 của filesensor.h .

uint32_t dành riêng1[3]

Định nghĩa tại dòng 1136 của filesensor.h .

cảm biến int32_t

Định nghĩa tại dòng 1058 của filesensor.h .

uint64_t bước_bộ đếm

Định nghĩa tại dòng 1129 của filesensor.h .

nhiệt độ phao

Định nghĩa tại dòng 1086 của filesensor.h .

dấu thời gian int64_t

Định nghĩa tại dòng 1067 của filesensor.h .

kiểu int32_t

Định nghĩa tại dòng 1061 của filesensor.h .

đoàn { ... } u64
chưa được hiệu chỉnh_event_t chưa được hiệu chỉnh_gyro

Định nghĩa tại dòng 1101 của filesensor.h .

chưa được hiệu chỉnh_event_t chưa được hiệu chỉnh_magnetic

Định nghĩa tại dòng 1104 của filesensor.h .

phiên bản int32_t

Định nghĩa tại dòng 1055 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: