heart_rate_event_t Tham khảo cấu trúc

heart_rate_event_t Tham khảo cấu trúc

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

trôi nổi nhịp đập mỗi phút
int8_t trạng thái

miêu tả cụ thể

Dữ liệu sự kiện nhịp tim

Định nghĩa tại dòng 959 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

thả nổi bpm

Định nghĩa tại dòng 962 của file cảm biến.h.

trạng thái int8_t

Định nghĩa tại dòng 967 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: