bổ sung_info_event_t Tham chiếu cấu trúc

bổ sung_info_event_t Tham chiếu cấu trúc

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

int32_t kiểu
int32_t nối tiếp
liên hiệp {
int32_t dữ liệu_int32 [14]
dữ liệu float_float [14]
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 970 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
dữ liệu nổi_float[14]

Định nghĩa tại dòng 976 của filesensor.h .

int32_t data_int32[14]

Định nghĩa tại dòng 975 của file cảm biến.h.

nối tiếp int32_t

Định nghĩa tại dòng 972 của filesensor.h .

kiểu int32_t

Định nghĩa tại dòng 971 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: