tham chiếu cấu trúc cảm biến_vec_t

tham chiếu cấu trúc cảm biến_vec_t

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

liên hiệp {
phao v [3]
cấu trúc {
phao x
thả trôi y
phao z
}
cấu trúc {
phương vị nổi
sân nổi
cuộn phao
}
};
int8_t trạng thái
uint8_t dành riêng [3]

miêu tả cụ thể

dữ liệu sự kiện cảm biến

Định nghĩa tại dòng 894 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
phương vị nổi

Định nghĩa tại dòng 903 của filesensor.h .

sân nổi

Định nghĩa tại dòng 904 của filesensor.h .

uint8_t dành riêng[3]

Định nghĩa tại dòng 909 của filesensor.h .

cuộn phao

Định nghĩa tại dòng 905 của filesensor.h .

trạng thái int8_t

Định nghĩa tại dòng 908 của file cảm biến.h.

phao v[3]

Định nghĩa tại dòng 896 của filesensor.h .

phao x

Định nghĩa tại dòng 898 của filesensor.h .

thả trôi y

Định nghĩa tại dòng 899 của filesensor.h .

phao z

Định nghĩa tại dòng 900 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: