مرجع Geofence Struct

مرجع Geofence Struct

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

int32_t geofence_id
GeofenceData * داده ها
GeofenceOptions * گزینه ها

توصیف همراه با جزئیات

ساختار Geofence

تعریف در خط 757 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

GeofenceData * داده ها

تعریف در خط 759 فایل fused_location.h .

int32_t geofence_id

تعریف در خط 758 فایل fused_location.h .

GeofenceOptions * گزینه ها

تعریف در خط 760 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: