مرجع GeofenceData Struct

مرجع GeofenceData Struct

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

GeofenceType نوع
اتحاد. اتصال {
دایره GeofenceCircle
} ژئوفنس

توصیف همراه با جزئیات

نشان دهنده نوع geofence و داده است

تعریف در خط 706 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

دایره GeofenceCircle

تعریف در خط 709 فایل fused_location.h .

اتحاد { ... } geofence

تعریف در خط 707 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: