Tham khảo cấu trúc hàng rào địa chất

Tham khảo cấu trúc hàng rào địa chất

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

int32_t geofence_id
Dữ liệu hàng rào địa lý * dữ liệu
Tùy chọn hàng rào địa lý * tùy chọn

miêu tả cụ thể

Cấu trúc hàng rào địa lý

Định nghĩa tại dòng 757 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

Dữ liệu hàng rào địa lý *

Định nghĩa tại dòng 759 của file fused_location.h .

int32_t hàng rào địa lý_id

Định nghĩa tại dòng 758 của file fused_location.h .

Tùy chọn hàng rào địa lý *

Định nghĩa tại dòng 760 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: