کد نام ها، برچسب ها و شماره های ساخت

نسخه‌های توسعه اندروید در خانواده‌ها، با اسم رمز الفبایی سازمان‌دهی شده‌اند.

نام کد نسخه انتشار سطح API/NDK
اندروید 14 14 سطح API 34
اندروید 13 13 سطح API 33
Android12L 12 API سطح 32
اندروید 12 12 سطح API 31
اندروید 11 11 API سطح 30
اندروید 10 10 API سطح 29
پای 9 سطح API 28
Oreo 8.1.0 سطح API 27
Oreo 8.0.0 سطح API 26
نوقا 7.1 سطح API 25
نوقا 7.0 سطح API 24
مارشمالو 6.0 API سطح 23
آب نبات چوبی 5.1 API سطح 22
آب نبات چوبی 5.0 API سطح 21
شکلات کیت کت 4.4 - 4.4.4 API سطح 19
ژله باقلا 4.3.x API سطح 18
ژله باقلا 4.2.x API سطح 17
ژله باقلا 4.1.x API سطح 16
بستنی نونی 4.0.3 - 4.0.4 سطح API 15، NDK 8
بستنی نونی 4.0.1 - 4.0.2 سطح API 14، NDK 7
شانه عسل 3.2.x API سطح 13
شانه عسل 3.1 سطح API 12، NDK 6
شانه عسل 3.0 API سطح 11
نان زنجفیل 2.3.3 - 2.3.7 API سطح 10
نان زنجفیل 2.3 - 2.3.2 API سطح 9، NDK 5
فرویو 2.2.x سطح API 8، NDK 4
اکلر 2.1 API سطح 7، NDK 3
اکلر 2.0.1 API سطح 6
اکلر 2.0 API سطح 5
دونات 1.6 API سطح 4، NDK 2
کیک کوچک 1.5 API سطح 3، NDK 1
(بدون اسم رمز) 1.1 API سطح 2
(بدون اسم رمز) 1.0 API سطح 1

تگ ها و ساخت های کد منبع

با شروع با Donut، لیست دقیق تگ ها و ساخت ها در جدول زیر آمده است. شناسه ساخت اطلاعاتی مانند انتشار پلتفرم، شاخه کد و تاریخ انتشار از شاخه توسعه یا همگام سازی با آن را ارائه می دهد.

شناسه ساخت

برچسب بزنید نسخه دستگاه های پشتیبانی شده سطح وصله امنیتی
AP2A.240705.005.A1 android-14.0.0_r54 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8a، پیکسل 8 پرو 05-07-2024
AP2A.240705.005 android-14.0.0_r53 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8a، پیکسل 8 پرو 05-07-2024
AP2A.240705.004 android-14.0.0_r52 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7a، Pixel 7 Pro، Pixel Fold، Pixel Tablet 05-07-2024
AP2A.240605.024.A1 android-14.0.0_r51 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8 پرو، پیکسل 8a 05-06-2024
AP2A.240605.024 android-14.0.0_r50 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Tablet، Pixel Fold، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel 8a 05-06-2024
UD2A.240505.001.W1 android-14.0.0_r45 اندروید 14 پیکسل 8a 05-05-2024
UD2A.240505.001.D1 android-14.0.0_r44 اندروید 14 پیکسل 8a 05-05-2024
UD2A.240505.001.B1 android-14.0.0_r43 اندروید 14 پیکسل 8a 05-05-2024
UD2A.240505.001.A1 android-14.0.0_r42 اندروید 14 پیکسل 8a 05-05-2024
UD2A.240505.001 android-14.0.0_r41 اندروید 14 پیکسل 8a 05-05-2024
UD2A.231203.057.A1 android-14.0.0_r40 اندروید 14 پیکسل 8a 05/03/2024
UD2A.231203.057 android-14.0.0_r39 اندروید 14 پیکسل 8a 05/03/2024
UD2A.231203.054 android-14.0.0_r38 اندروید 14 پیکسل 8a 05/03/2024
AP1A.240505.005.B1 android-14.0.0_r37 اندروید 14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 05-05-2024
AP1A.240505.005.A1 android-14.0.0_r36 اندروید 14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 05-05-2024
AP1A.240505.005 android-14.0.0_r35 اندروید 14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 05-05-2024
AP1A.240505.004 android-14.0.0_r34 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7a، Pixel 7 Pro، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel Fold، Pixel Tablet 05-05-2024
AP1A.240405.002.B1 android-14.0.0_r33 اندروید 14 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو، پیکسل 7a، پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 05-04-2024
AP1A.240405.002.A2 android-14.0.0_r32 اندروید 14 Pixel Fold 05-04-2024
AP1A.240405.002.A1 android-14.0.0_r31 اندروید 14 Pixel Fold 05-04-2024
AP1A.240405.002 android-14.0.0_r30 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7a، Pixel 7 Pro، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel Tablet 05-04-2024
AP1A.240305.019.A1 android-14.0.0_r29 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7a، Pixel 7 Pro، Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel Fold، Pixel Tablet 05/03/2024
UP1A.231105.001.B2 android-14.0.0_r28 اندروید 14 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-11-2023
UQ1A.240205.004.B1 android-14.0.0_r27 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 05-02-2024
UQ1A.240205.004.A1 android-14.0.0_r26 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 05-02-2024
UQ1A.240205.004 android-14.0.0_r25 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 05-02-2024
UQ1A.240205.002.B1 android-14.0.0_r24 اندروید 14 Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Fold 05-02-2024
UQ1A.240205.002.A1 android-14.0.0_r23 اندروید 14 Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Fold 05-02-2024
UQ1A.240205.002 android-14.0.0_r22 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Fold، Pixel Tablet 05-02-2024
UQ1A.240105.004.A1 android-14.0.0_r21 اندروید 14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 05/01/2024
UQ1A.240105.004 android-14.0.0_r20 اندروید 14 Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold 05/01/2024
UQ1A.240105.002 android-14.0.0_r19 اندروید 14 Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel Tablet 05/01/2024
UQ1A.231205.015.A1 android-14.0.0_r18 اندروید 14 Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet 05/12/2023
UQ1A.231205.015 android-14.0.0_r17 اندروید 14 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet 05/12/2023
UQ1A.231205.014 android-14.0.0_r16 اندروید 14 پیکسل 5a 05/12/2023
UP1A.231105.003.A1 android-14.0.0_r15 اندروید 14 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel Fold 01-11-2023
UP1A.231105.003 android-14.0.0_r14 اندروید 14 Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet 01-11-2023
UP1A.231105.001 android-14.0.0_r13 اندروید 14 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-11-2023
UD1A.231105.004 android-14.0.0_r12 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 05-11-2023
UD1A.230803.041 android-14.0.0_r11 اندروید 14 پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 05-10-2023
UD1A.230803.022.D1 android-14.0.0_r10 اندروید 14 پیکسل 8 05-09-2023
UD1A.230803.022.C1 android-14.0.0_r9 اندروید 14 پیکسل 8 05-09-2023
UD1A.230803.022.B2 android-14.0.0_r8 اندروید 14 پیکسل 8 05-09-2023
UD1A.230803.022.B1 android-14.0.0_r7 اندروید 14 پیکسل 8 پرو 05-09-2023
UD1A.230803.022.A5 android-14.0.0_r6 اندروید 14 پیکسل 8 05-09-2023
UD1A.230803.022.A4 android-14.0.0_r5 اندروید 14 پیکسل 8 پرو 05-09-2023
UD1A.230803.022.A3 android-14.0.0_r4 اندروید 14 پیکسل 8 پرو 05-09-2023
UD1A.230803.022 android-14.0.0_r3 اندروید 14 پیکسل 8 پرو 05-09-2023
UP1A.231005.007.A1 android-14.0.0_r2 اندروید 14 Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold 05-10-2023
UP1A.231005.007 android-14.0.0_r1 اندروید 14 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a، Pixel Fold، Pixel Tablet 05-10-2023
11818036 android-security-14.0.0_r10 اندروید 14 05-10-2023
11698591 android-security-14.0.0_r9 اندروید 14 05-10-2023
11584912 android-security-14.0.0_r8 اندروید 14 05-10-2023
11422633 android-security-14.0.0_r7 اندروید 14 05-10-2023
11299696 android-security-14.0.0_r6 اندروید 14 05-10-2023
11228181 android-security-14.0.0_r5 اندروید 14 05-10-2023
11083643 android-security-14.0.0_r4 اندروید 14 05-10-2023
10993244 android-security-14.0.0_r3 اندروید 14 05-10-2023
10844938 android-security-14.0.0_r2 اندروید 14 05-10-2023
10640587 android-security-14.0.0_r1 اندروید 14 05-08-2023
TQ3A.230805.001.S1 android-13.0.0_r83 اندروید 13 پیکسل 4a 05-08-2023
TQ3C.230901.001.B1 android-13.0.0_r82 اندروید 13 Pixel Fold 01-09-2023
TQ3C.230901.001.A2 android-13.0.0_r81 اندروید 13 Pixel Fold 01-09-2023
TQ3C.230901.001.A1 android-13.0.0_r80 اندروید 13 Pixel Fold 01-09-2023
TQ3A.230901.001.C3 android-13.0.0_r79 اندروید 13 پیکسل 7a 01-09-2023
TQ3A.230901.001.C2 android-13.0.0_r78 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7 Pro 01-09-2023
TQ3A.230901.001.C1 android-13.0.0_r77 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6a، پیکسل 6 پرو 01-09-2023
TQ3A.230901.001.B1 android-13.0.0_r76 اندروید 13 تبلت پیکسل 01-09-2023
TQ3C.230805.001.B2 android-13.0.0_r74 اندروید 13 Pixel Fold 05-08-2023
TQ3C.230805.001.A4 android-13.0.0_r73 اندروید 13 Pixel Fold 05-08-2023
TQ3C.230805.001.A3 android-13.0.0_r72 اندروید 13 Pixel Fold 05-08-2023
TQ3A.230805.001.B1 android-13.0.0_r71 اندروید 13 تبلت پیکسل 05-08-2023
TQ3A.230805.001.A3 android-13.0.0_r70 اندروید 13 پیکسل 7a 05-08-2023
TQ3A.230805.001.A2 android-13.0.0_r69 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 4a، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6 Pro، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 7 Pro، Pixel 7 05-08-2023
TQ3A.230805.001.A1 android-13.0.0_r68 اندروید 13 پیکسل 6 پرو، پیکسل 6، پیکسل 6a 05-08-2023
TQ3A.230805.001 android-13.0.0_r67 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 4a، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6 Pro، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 7 Pro، Pixel 7، Pixel 7a 05-08-2023
TQ3C.230705.001.C2 android-13.0.0_r66 اندروید 13 Pixel Fold 05-07-2023
TQ3C.230705.001.C1 android-13.0.0_r65 اندروید 13 Pixel Fold 05-07-2023
TQ3C.230705.001.B1 android-13.0.0_r64 اندروید 13 Pixel Fold 05-07-2023
TQ3A.230705.001.B4 android-13.0.0_r63 اندروید 13 تبلت پیکسل 05-07-2023
TQ3A.230705.001.A1 android-13.0.0_r62 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6a، پیکسل 6 پرو، پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05-07-2023
TQ3A.230705.001 android-13.0.0_r61 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7 Pro 05-07-2023
TQ3C.230605.010.D1 android-13.0.0_r60 اندروید 13 Pixel Fold 05-06-2023
TQ3C.230605.010.C2 android-13.0.0_r59 اندروید 13 Pixel Fold 05-06-2023
TQ3C.230605.010.C1 android-13.0.0_r58 اندروید 13 Pixel Fold 05-06-2023
TD3A.230203.070.A1 android-13.0.0_r57 اندروید 13 Pixel Fold 05-04-2023
TQ3A.230605.009.A1 android-13.0.0_r56 اندروید 13 تبلت پیکسل 05-06-2023
TD2A.230203.028 android-13.0.0_r55 اندروید 13 تبلت پیکسل 05/03/2023
TQ3A.230605.012.A1 android-13.0.0_r54 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو، پیکسل 7a 05-06-2023
TQ3A.230605.010.A1 android-13.0.0_r53 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو، پیکسل 6a 05-06-2023
TQ3A.230605.012 android-13.0.0_r52 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو، پیکسل 7a 05-06-2023
TQ3A.230605.011 android-13.0.0_r51 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a 05-06-2023
TQ3A.230605.010 android-13.0.0_r50 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو، پیکسل 6a 05-06-2023
TQ2B.230505.005.A1 android-13.0.0_r49 اندروید 13 پیکسل 7a 05-05-2023
TD4A.221205.042.B1 android-13.0.0_r48 اندروید 13 پیکسل 7a 05/03/2023
TD4A.221205.042.A1 android-13.0.0_r47 اندروید 13 پیکسل 7a 05/03/2023
TD4A.221205.042 android-13.0.0_r46 اندروید 13 پیکسل 7a 05/03/2023
TQ2A.230505.002.G1 android-13.0.0_r45 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6a، پیکسل 6 پرو 05-05-2023
TQ2A.230505.002.A1 android-13.0.0_r44 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-05-2023
TQ2A.230505.002 android-13.0.0_r43 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro، Pixel 7، Pixel 7 Pro 05-05-2023
TQ2A.230405.003.G1 android-13.0.0_r42 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو، پیکسل 6a 05-04-2023
TQ2A.230405.003.E1 android-13.0.0_r41 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو، پیکسل 6a، پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05-04-2023
TQ2A.230405.003.B2 android-13.0.0_r40 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a 05-04-2023
TQ2A.230405.003.A2 android-13.0.0_r39 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a 05-04-2023
TQ2A.230405.003 android-13.0.0_r38 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a 05-04-2023
TQ2A.230305.008.F1 android-13.0.0_r37 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6a، پیکسل 6 پرو 05/03/2023
TQ2A.230305.008.E1 android-13.0.0_r36 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6a، پیکسل 6 پرو 05/03/2023
TQ2A.230305.008.C1 android-13.0.0_r35 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 7 Pro 05/03/2023
TQ2A.230305.008.A3 android-13.0.0_r34 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 7 Pro 05/03/2023
TQ2A.230305.008.A1 android-13.0.0_r33 اندروید 13 پیکسل 7 05/03/2023
TQ2A.230305.008 android-13.0.0_r32 اندروید 13 پیکسل 7 05/03/2023
TP1A.221005.002.B2 android-13.0.0_r31 اندروید 13 Pixel 4, Pixel 4 XL 05/10/2022
TQ1A.230205.002 android-13.0.0_r30 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a، Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro 05-02-2023
TQ1A.230205.001.D2 android-13.0.0_r29 اندروید 13 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a، Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro 05-02-2023
TQ1A.230205.001.B2 android-13.0.0_r28 اندروید 13 پیکسل 4a 05-02-2023
TQ1A.230205.001.A2 android-13.0.0_r27 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05-02-2023
TQ1A.230105.002.A1 android-13.0.0_r24 اندروید 13 پیکسل 7 پرو 05/01/2023
TQ1A.230105.002 android-13.0.0_r23 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو، پیکسل 7 پرو 05/01/2023
TQ1A.230105.001.B1 android-13.0.0_r22 اندروید 13 پیکسل 4a 05/01/2023
TQ1A.230105.001.A3 android-13.0.0_r21 اندروید 13 پیکسل 7 05/01/2023
TQ1A.230105.001.A2 android-13.0.0_r20 اندروید 13 پیکسل 6a، پیکسل 7 05/01/2023
TQ1A.230105.001 android-13.0.0_r19 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05/01/2023
TQ1A.221205.012 android-13.0.0_r18 اندروید 13 پیکسل 6a، پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05/12/2022
TQ1A.221205.011.B1 android-13.0.0_r17 اندروید 13 پیکسل 4a 05/12/2022
TQ1A.221205.011 android-13.0.0_r16 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a، Pixel 7، Pixel 7 Pro 05/12/2022
TD1A.221105.001.A1 android-13.0.0_r15 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05/11/2022
TD1A.221105.003 android-13.0.0_r14 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05/11/2022
TD1A.221105.001 android-13.0.0_r13 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05/11/2022
TP1A.221105.002 android-13.0.0_r12 اندروید 13 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6a، Pixel 6 Pro 05/11/2022
TD1A.220804.031 android-13.0.0_r11 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05/10/2022
TD1A.220804.009.A5 android-13.0.0_r10 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05-09-2022
TD1A.220804.009.A2 android-13.0.0_r9 اندروید 13 پیکسل 7، پیکسل 7 پرو 05-09-2022
TP1A.221005.003 android-13.0.0_r8 اندروید 13 پیکسل 6a 05/10/2022
TP1A.221005.002 android-13.0.0_r7 اندروید 13 Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro 05/10/2022
TP1A.220905.004.A2 android-13.0.0_r6 اندروید 13 پیکسل 6a 05-09-2022
TP1A.220905.004.A1 android-13.0.0_r5 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-09-2022
TP1A.220905.004 android-13.0.0_r4 اندروید 13 Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro 05-09-2022
TP1A.220624.021.A1 android-13.0.0_r3 اندروید 13 پیکسل 6a 05-08-2022
TP1A.220624.021 android-13.0.0_r2 اندروید 13 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-08-2022
TP1A.220624.014 android-13.0.0_r1 اندروید 13 Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-08-2022
11818035 android-security-13.0.0_r19 اندروید 13 05-08-2022
11698590 android-security-13.0.0_r18 اندروید 13 05-08-2022
11584911 android-security-13.0.0_r17 اندروید 13 05-08-2022
11422632 android-security-13.0.0_r16 اندروید 13 05-08-2022
11299695 android-security-13.0.0_r15 اندروید 13 05-08-2022
11228180 android-security-13.0.0_r14 اندروید 13 05-08-2022
11084765 android-security-13.0.0_r13 اندروید 13 05-08-2022
10993242 android-security-13.0.0_r12 اندروید 13 05-08-2022
10843705 android-security-13.0.0_r11 اندروید 13 05-08-2022
10763433 android-security-13.0.0_r10 اندروید 13 05-08-2022
10609151 android-security-13.0.0_r9 اندروید 13 05-08-2022
10286630 android-security-13.0.0_r8 اندروید 13 05-08-2022
10187392 android-security-13.0.0_r7 اندروید 13 05-08-2022
10026668 android-security-13.0.0_r6 اندروید 13 05-08-2022
9873343 android-security-13.0.0_r5 اندروید 13 05-08-2022
9682190 android-security-13.0.0_r4 اندروید 13 05-08-2022
9575282 android-security-13.0.0_r3 اندروید 13 05-08-2022
9402439 android-security-13.0.0_r2 اندروید 13 05-08-2022
TP1A.220624.014 android-security-13.0.0_r1 اندروید 13 05-08-2022
SP2A.220505.008 android-12.1.0_r27 Android12L Pixel 3a، Pixel 3a XL 05-05-2022
SD2A.220601.004.B2 android-12.1.0_r26 اندروید 12 پیکسل 6a 01-06-2022
SD2A.220601.003.B1 android-12.1.0_r25 اندروید 12 پیکسل 6a 01-06-2022
SD2A.220601.002.B1 android-12.1.0_r24 Android12L پیکسل 6a 01-06-2022
SD2A.220601.001.B1 android-12.1.0_r23 اندروید 12 پیکسل 6a 01-06-2022
SQ3A.220705.004 android-12.1.0_r22 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-07-2022
SQ3A.220705.001.B2 android-12.1.0_r21 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-07-2022
SQ3A.220705.004.A1 android-12.1.0_r20 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-07-2022
SQ3A.220705.003.A3 android-12.1.0_r19 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-07-2022
SD2A.220601.003 android-12.1.0_r18 Android12L پیکسل 6a 01-06-2022
SD2A.220601.002 android-12.1.0_r17 Android12L پیکسل 6a 01-06-2022
SD2A.220123.051.A3 android-12.1.0_r16 Android12L پیکسل 6a 05-04-2022
SD2A.220123.051.A2 android-12.1.0_r15 Android12L پیکسل 6a 05-04-2022
SD2A.220123.050.A1 android-12.1.0_r14 Android12L پیکسل 6a 05-04-2022
SD2A.220601.004 android-12.1.0_r13 Android12L پیکسل 6a 01-06-2022
SD2A.220601.001.A1 android-12.1.0_r12 Android12L پیکسل 6a 01-06-2022
SQ3A.220705.003.A1 android-12.1.0_r11 Android12L Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro 05-07-2022
SQ3A.220705.003 android-12.1.0_r10 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-07-2022
SQ3A.220705.001.B1 android-12.1.0_r9 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-07-2022
SQ3A.220605.009.B1 android-12.1.0_r8 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05/06/2022
SQ3A.220605.009.A1 android-12.1.0_r7 Android12L Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro 05/06/2022
SP2A.220505.006 android-12.1.0_r6 Android12L Pixel 3a، Pixel 3a XL 05-05-2022
SP2A.220505.002 android-12.1.0_r5 Android12L Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G)، Pixel 6، Pixel 6 Pro 05-05-2022
SP2A.220405.004 android-12.1.0_r4 Android12L پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-04-2022
SP2A.220405.003 android-12.1.0_r3 Android12L Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-04-2022
SP2A.220305.013.A3 android-12.1.0_r2 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-03-2022
SP2A.220305.012 android-12.1.0_r1 Android12L Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-03-2022
11818033 android-security-12.0.0_r61 اندروید 12 05-10-2021
11698588 android-security-12.0.0_r60 اندروید 12 05-10-2021
11584909 android-security-12.0.0_r59 اندروید 12 05-10-2021
11422630 android-security-12.0.0_r58 اندروید 12 05-10-2021
11299693 android-security-12.0.0_r57 اندروید 12 05-10-2021
11228178 android-security-12.0.0_r56 اندروید 12 05-10-2021
11083641 android-security-12.0.0_r55 اندروید 12 05-10-2021
10993239 android-security-12.0.0_r54 اندروید 12 05-10-2021
10843702 android-security-12.0.0_r53 اندروید 12 05-10-2021
10763434 android-security-12.0.0_r52 اندروید 12 05-10-2021
10609149 android-security-12.0.0_r51 اندروید 12 05-10-2021
10286622 android-security-12.0.0_r50 اندروید 12 05-10-2021
10187388 android-security-12.0.0_r49 اندروید 12 05-10-2021
10026669 android-security-12.0.0_r48 اندروید 12 05-10-2021
9873344 android-security-12.0.0_r47 اندروید 12 05-10-2021
9587746 android-security-12.0.0_r46 اندروید 12 05-10-2021
9575279 android-security-12.0.0_r45 اندروید 12 05-10-2021
9395439 android-security-12.0.0_r44 اندروید 12 05-10-2021
9364904 android-security-12.0.0_r43 اندروید 12 05-10-2021
9269288 android-security-12.0.0_r42 اندروید 12 05-10-2021
9095088 android-security-12.0.0_r41 اندروید 12 05-10-2021
9039305 android-security-12.0.0_r40 اندروید 12 05-10-2021
8894229 android-security-12.0.0_r39 اندروید 12 05-10-2021
8712618 android-security-12.0.0_r38 اندروید 12 05-10-2021
8693658 android-security-12.0.0_r37 اندروید 12 05-10-2021
8528210 android-security-12.0.0_r36 اندروید 12 05-10-2021
8283927 android-security-12.0.0_r35 اندروید 12 05-10-2021
8257479 android-security-12.0.0_r34 اندروید 12 05-10-2021
SP1A.210812.016.C2 android-12.0.0_r34 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-10-2021
SP1A.210812.016.B2 android-12.0.0_r33 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-10-2021
SQ1D.220205.004 android-12.0.0_r32 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-02-2022
SP1A.210812.016.C1 android-12.0.0_r31 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-10-2021
SP1A.210812.016.B1 android-12.0.0_r30 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-10-2021
SQ1D.220205.003 android-12.0.0_r29 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-02-2022
SQ1A.220205.002 android-12.0.0_r28 اندروید 12 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4 XL، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-02-2022
SQ1D.220105.007 android-12.0.0_r27 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05/01/2022
SQ1A.220105.002 android-12.0.0_r26 اندروید 12 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05/01/2022
SP1A.210812.016.A2 android-12.0.0_r25 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-10-2021
SQ1D.211205.016.A5 android-12.0.0_r21 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05/12/2021
SQ1D.211205.016.A4 android-12.0.0_r20 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05/12/2021
SQ1D.211205.017 android-12.0.0_r19 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05/12/2021
SQ1D.211205.016.A1 android-12.0.0_r18 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05/12/2021
SQ1A.211205.008 android-12.0.0_r16 اندروید 12 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05/12/2021
SD1A.210817.037.A1 android-12.0.0_r15 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-11-2021
SD1A.210817.037 android-12.0.0_r14 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-11-2021
SD1A.210817.036.A8 android-12.0.0_r13 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-11-2021
SD1A.210817.036 android-12.0.0_r12 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-11-2021
SP1A.211105.004 android-12.0.0_r11 اندروید 12 Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05-11-2021
SP1A.211105.003 android-12.0.0_r10 اندروید 12 Pixel 4a (5G)، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-11-2021
SP1A.211105.002.A1 android-12.0.0_r9 اندروید 12 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5، Pixel 5a (5G) 05-11-2021
SP1A.211105.002 android-12.0.0_r8 اندروید 12 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4 XL 05-11-2021
SD1A.210817.019.C4 android-12.0.0_r7 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-10-2021
SD1A.210817.019.C2 android-12.0.0_r6 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-10-2021
SD1A.210817.019.B1 android-12.0.0_r5 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-10-2021
SD1A.210817.015.A4 android-12.0.0_r4 اندروید 12 پیکسل 6، پیکسل 6 پرو 05-10-2021
SP1A.210812.016.A1 android-12.0.0_r3 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 05-10-2021
SP1A.210812.015 android-12.0.0_r1 اندروید 12 Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G) 05-10-2021
11228177 android-security-11.0.0_r76 اندروید 11 05-09-2020
11083640 android-security-11.0.0_r75 اندروید 11 05-09-2020
10993236 android-security-11.0.0_r74 اندروید 11 05-09-2020
10843701 android-security-11.0.0_r73 اندروید 11 05-09-2020
10763435 android-security-11.0.0_r72 اندروید 11 05-09-2020
10609148 android-security-11.0.0_r71 اندروید 11 05-09-2020
10286620 android-security-11.0.0_r70 اندروید 11 05-09-2020
10115417 android-security-11.0.0_r69 اندروید 11 05-09-2020
9892680 android-security-11.0.0_r68 اندروید 11 05-09-2020
9873342 android-security-11.0.0_r67 اندروید 11 05-09-2020
9682389 android-security-11.0.0_r66 اندروید 11 05-09-2020
9575278 android-security-11.0.0_r65 اندروید 11 05-09-2020
9383110 android-security-11.0.0_r64 اندروید 10 05-09-2020
9371401 android-security-11.0.0_r63 اندروید 10 05-09-2020
9269287 android-security-11.0.0_r62 اندروید 11 05-09-2020
9081070 android-security-11.0.0_r61 اندروید 11 05-09-2020
9033583 android-security-11.0.0_r60 اندروید 11 05-09-2020
8894231 android-security-11.0.0_r59 اندروید 11 05-09-2020
8712617 android-security-11.0.0_r58 اندروید 11 05-09-2020
8600450 android-security-11.0.0_r57 اندروید 11 05-09-2020
8528208 android-security-11.0.0_r56 اندروید 11 05-09-2020
8287685 android-security-11.0.0_r55 اندروید 11 05-09-2020
8257481 android-security-11.0.0_r54 اندروید 11 05-09-2020
8157300 android-security-11.0.0_r53 اندروید 11 05-09-2020
8042688 android-security-11.0.0_r52 اندروید 11 05-09-2020
8001874 android-security-11.0.0_r51 اندروید 11 05-09-2020
7804787 android-security-11.0.0_r50 اندروید 11 05-09-2020
7786871 android-security-11.0.0_r49 اندروید 11 05-09-2020
RD2A.211001.002 android-11.0.0_r48 اندروید 11 Pixel 5a (5G) 01-10-2021
RD2A.211001.001 android-11.0.0_r47 اندروید 11 Pixel 5a (5G) 01-10-2021
RQ3A.211001.001 android-11.0.0_r46 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4 XL، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5 01-10-2021
RD2A.210905.003 android-11.0.0_r45 اندروید 11 Pixel 5a (5G) 05-09-2021
RD2A.210905.002 android-11.0.0_r44 اندروید 11 Pixel 5a (5G) 05-09-2021
RQ3A.210905.001 android-11.0.0_r43 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05-09-2021
RD2A.210605.007 android-11.0.0_r42 اندروید 11 Pixel 5a (5G) 05-06-2021
RD2A.210605.006 android-11.0.0_r41 اندروید 11 Pixel 5a (5G) 05-06-2021
RQ3A.210805.001.A1 android-11.0.0_r40 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05-08-2021
RQ3A.210705.001 android-11.0.0_r39 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05-07-2021
RQ3A.210605.005 android-11.0.0_r38 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4 XL، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-06-2021
RQ2A.210505.003 android-11.0.0_r37 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-05-2021
RQ2A.210505.002 android-11.0.0_r36 اندروید 11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL 05-05-2021
RQ2A.210405.006 android-11.0.0_r35 اندروید 11 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-04-2021
RQ2A.210405.005 android-11.0.0_r34 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05-04-2021
RQ2A.210305.007 android-11.0.0_r33 اندروید 11 Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/03/2021
RQ2A.210305.006 android-11.0.0_r32 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4 XL، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/03/2021
RQ1D.210205.004 android-11.0.0_r31 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-02-2021
RQ1C.210205.006 android-11.0.0_r30 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-02-2021
RQ1A.210205.004 android-11.0.0_r29 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4a، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05-02-2021
RQ1D.210105.003 android-11.0.0_r28 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/01/2021
RQ1A.210105.003 android-11.0.0_r27 اندروید 11 Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 4، Pixel 4a (5G)، Pixel 4 XL، Pixel 5 05/01/2021
RQ1A.210105.002 android-11.0.0_r26 اندروید 11 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4a 05/01/2021
RP1A.201005.004.A1 android-11.0.0_r25 اندروید 11 Pixel 2, Pixel 2 XL 05-10-2020
RQ1D.201205.012.A1 android-11.0.0_r24 اندروید 11 Pixel 5، Pixel 4a (5G) 05-12-2020
RQ1A.201205.003.A1 android-11.0.0_r23 اندروید 11 Pixel 3, Pixel 3 XL 05-12-2020
RQ1A.201205.011 android-11.0.0_r22 اندروید 11 Pixel 5، Pixel 4a (5G) 05-12-2020
RQ1A.201205.008.A1 android-11.0.0_r21 اندروید 11 Pixel 4, Pixel 4 XL 05-12-2020
RQ1A.201205.010 android-11.0.0_r20 اندروید 11 Pixel 5، Pixel 4a (5G) 05-12-2020
RQ1A.201205.008 android-11.0.0_r19 اندروید 11 Pixel 4a، Pixel 4، Pixel 4 XL 05-12-2020
RQ1A.201205.003 android-11.0.0_r18 اندروید 11 Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 3 XL، Pixel 3 05-12-2020
RP1A.201105.002 android-11.0.0_r17 اندروید 11 Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL 05/11/2020
RD1B.201105.010 android-11.0.0_r16 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/11/2020
RD1A.201105.003.C1 android-11.0.0_r15 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/11/2020
RD1A.201105.003.B1 android-11.0.0_r14 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/11/2020
RD1A.201105.003.A1 android-11.0.0_r13 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/11/2020
RD1A.201105.003 android-11.0.0_r12 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05/11/2020
RD1A.200810.022.A4 android-11.0.0_r11 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-10-2020
RD1A.200810.021.B3 android-11.0.0_r10 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-10-2020
RD1A.200810.020.A1 android-11.0.0_r9 اندروید 11 پیکسل 5 05-10-2020
RD1A.200810.021.A1 android-11.0.0_r8 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-10-2020
RD1A.200810.020 android-11.0.0_r7 اندروید 11 Pixel 4a (5G)، Pixel 5 05-10-2020
RP1A.201005.006 android-11.0.0_r5 اندروید 11 پیکسل 4a 05-10-2020
RP1A.201005.004 android-11.0.0_r4 اندروید 11 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-10-2020
RP1A.200720.011 android-11.0.0_r3 اندروید 11 پیکسل 4a 05-09-2020
RP1A.200720.010 android-11.0.0_r2 اندروید 11 پیکسل 4a 05-09-2020
RP1A.200720.009 android-11.0.0_r1 اندروید 11 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-09-2020
9383109 android-security-10.0.0_r75 اندروید 10 05/09/2019
9371400 android-security-10.0.0_r74 اندروید 10 05/09/2019
9269285 android-security-10.0.0_r73 اندروید 10 05/09/2019
9081069 android-security-10.0.0_r72 اندروید 10 05/09/2019
8979058 android-security-10.0.0_r71 اندروید 10 05/09/2019
8894228 android-security-10.0.0_r70 اندروید 10 05/09/2019
8712615 android-security-10.0.0_r69 اندروید 10 05/09/2019
8600452 android-security-10.0.0_r68 اندروید 10 05/09/2019
8528209 android-security-10.0.0_r67 اندروید 10 05/09/2019
8287684 android-security-10.0.0_r66 اندروید 10 05/09/2019
8257478 android-security-10.0.0_r65 اندروید 10 05/09/2019
8157299 android-security-10.0.0_r64 اندروید 10 05/09/2019
8042689 android-security-10.0.0_r63 اندروید 10 05/09/2019
7964643 android-security-10.0.0_r62 اندروید 10 05/09/2019
7804786 android-security-10.0.0_r61 اندروید 10 05/09/2019
7786870 android-security-10.0.0_r60 اندروید 10 05/09/2019
7678332 android-security-10.0.0_r59 اندروید 10 05/09/2019
7507835 android-security-10.0.0_r58 اندروید 10 05/09/2019
7483358 android-security-10.0.0_r57 اندروید 10 05/09/2019
7427955 android-security-10.0.0_r56 اندروید 10 05/09/2019
7269719 android-security-10.0.0_r55 اندروید 10 05/09/2019
7250004 android-security-10.0.0_r54 اندروید 10 05/09/2019
7127522 android-security-10.0.0_r53 اندروید 10 05/09/2019
7070703 android-security-10.0.0_r52 اندروید 10 05/09/2019
7023426 android-security-10.0.0_r51 اندروید 10 05/09/2019
6969601 android-security-10.0.0_r50 اندروید 10 05/09/2019
6893682 android-security-10.0.0_r49 اندروید 10 05/09/2019
6878114 android-security-10.0.0_r48 اندروید 10 05/09/2019
6780337 android-10.0.0_r47 اندروید 10 05/09/2019
6777444 android-10.0.0_r46 اندروید 10 05/09/2019
QD4A.200805.003 android-10.0.0_r45 اندروید 10 پیکسل 4a 05-08-2020
QD4A.200805.001 android-10.0.0_r44 اندروید 10 پیکسل 4a 05-08-2020
QD4A.200317.027 android-10.0.0_r43 اندروید 10 پیکسل 4a 05-05-2020
QD4A.200317.024.A1 android-10.0.0_r42 اندروید 10 پیکسل 4a 05-05-2020
QQ3A.200805.001 android-10.0.0_r41 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-08-2020
QQ3A.200705.002 android-10.0.0_r40 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-07-2020
QQ3A.200605.002.A1 android-10.0.0_r39 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-06-2020
QQ3A.200605.002 android-10.0.0_r38 اندروید 10 Pixel 3a، Pixel 3a XL 05-06-2020
QQ3A.200605.001 android-10.0.0_r37 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-06-2020
QQ2A.200501.001.B3 android-10.0.0_r36 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL 05-05-2020
QQ2A.200501.001.B2 android-10.0.0_r35 اندروید 10 Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 3a، Pixel 3a XL، Pixel 4، Pixel 4 XL 05-05-2020
QQ2A.200501.001.A3 android-10.0.0_r34 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-05-2020
QQ2A.200405.005 android-10.0.0_r33 اندروید 10 Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL 05-04-2020
QQ2A.200305.004.A1 android-10.0.0_r32 اندروید 10 Pixel 4, Pixel 4 XL 05/03/2020
QQ2A.200305.003 android-10.0.0_r31 اندروید 10 Pixel 4, Pixel 4 XL 05/03/2020
QQ2A.200305.002 android-10.0.0_r30 اندروید 10 Pixel 2، Pixel 2 XL، Pixel 3، Pixel 3 XL، Pixel 3a، Pixel 3a XL 05/03/2020
QQ1D.200205.002 android-10.0.0_r29 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05-02-2020
QQ1C.200205.002 android-10.0.0_r28 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05-02-2020
QQ1B.200205.002 android-10.0.0_r27 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05-02-2020
QQ1A.200205.002 android-10.0.0_r26 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 05-02-2020
QQ1D.200105.002 android-10.0.0_r25 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 01-01-2020
QQ1C.200105.004 android-10.0.0_r24 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 01-01-2020
QQ1B.200105.004 android-10.0.0_r23 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 01-01-2020
QQ1A.200105.003 android-10.0.0_r22 اندروید 10 Pixel 3 XL, Pixel 3 01-01-2020
QQ1A.200105.002 android-10.0.0_r21 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 01-01-2020
QQ1C.191205.016.A1 android-10.0.0_r20 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/12/2019
QQ1B.191205.012.A1 android-10.0.0_r19 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/12/2019
QQ1B.191205.011 android-10.0.0_r18 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/12/2019
QP1A.191005.007.A3 android-10.0.0_r17 اندروید 10 Pixel XL، Pixel 06/10/2019
QQ1A.191205.011 android-10.0.0_r16 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a 05/12/2019
QQ1A.191205.008 android-10.0.0_r15 اندروید 10 Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2 05/12/2019
QD1A.190821.014.C2 android-10.0.0_r14 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/11/2019
QD1A.190821.014 android-10.0.0_r13 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/11/2019
QD1A.190821.007.A3 android-10.0.0_r12 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/11/2019
QP1A.191105.004 android-10.0.0_r11 اندروید 10 Pixel 2 XL، Pixel 2 05/11/2019
QP1A.191105.003 android-10.0.0_r10 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3 05/11/2019
QD1A.190821.011.C4 android-10.0.0_r9 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/10/2019
QD1A.190821.011 android-10.0.0_r8 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/10/2019
QD1A.190821.007 android-10.0.0_r7 اندروید 10 Pixel 4 XL، Pixel 4 05/10/2019
5933585 android-10.0.0_r6 اندروید 10 05/09/2019
QP1A.191005.007.A1 android-10.0.0_r5 اندروید 10 Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 06/10/2019
QP1A.191005.007 android-10.0.0_r4 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3 05/10/2019
QP1A.190711.020.C3 android-10.0.0_r3 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3 05/09/2019
QP1A.190711.020 android-10.0.0_r2 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/09/2019
QP1A.190711.019 android-10.0.0_r1 اندروید 10 Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/09/2019
7925397 android-security-9.0.0_r76 پای 05/08/2018
7804785 android-security-9.0.0_r75 پای 05/08/2018
7786868 android-security-9.0.0_r74 پای 05/08/2018
7678331 android-security-9.0.0_r73 پای 05/08/2018
7507834 android-security-9.0.0_r72 پای 05/08/2018
7449186 android-security-9.0.0_r71 پای 05/08/2018
7427956 android-security-9.0.0_r70 پای 05/08/2018
7269718 android-security-9.0.0_r69 پای 05/08/2018
7249336 android-security-9.0.0_r68 پای 05/08/2018
7127521 android-security-9.0.0_r67 پای 05/08/2018
7070702 android-security-9.0.0_r66 پای 05/08/2018
7023409 android-security-9.0.0_r65 پای 05/08/2018
6969600 android-security-9.0.0_r64 پای 05/08/2018
6893678 android-security-9.0.0_r63 پای 05/08/2018
6826377 android-security-9.0.0_r62 پای 05/08/2018
6780336 android-9.0.0_r61 پای 05/08/2018
6644287 android-9.0.0_r60 پای 05/08/2018
6559974 android-9.0.0_r59 پای 05/08/2018
6495666 android-9.0.0_r58 پای 05/08/2018
6454888 android-9.0.0_r57 پای 05/08/2018
6440158 android-9.0.0_r56 پای 05/08/2018
6197209 android-9.0.0_r55 پای 05/08/2018
6127072 android-9.0.0_r54 پای 05/08/2018
6107734 android-9.0.0_r53 پای 05/08/2018
6037698 android-9.0.0_r52 پای 05/08/2018
5948683 android-9.0.0_r51 پای 05/08/2018
5887210 android-9.0.0_r50 پای 05/08/2018
5794013 android-9.0.0_r49 پای 05/08/2018
5748468 android-9.0.0_r48 پای 05/08/2018
PQ3B.190801.002 android-9.0.0_r47 پای Pixel 3a XL, Pixel 3a 01-08-2019
PQ3A.190801.002 android-9.0.0_r46 پای Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 01-08-2019
PQ3B.190705.003 android-9.0.0_r45 پای Pixel 3a XL, Pixel 3a 05/07/2019
PQ3A.190705.003 android-9.0.0_r44 پای Pixel 3 XL، Pixel 3 05/07/2019
PQ3A.190705.001 android-9.0.0_r43 پای Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/07/2019
PQ3B.190605.006 android-9.0.0_r42 پای Pixel 3a XL, Pixel 3a 05/06/2019
PQ3A.190605.004.A1 android-9.0.0_r41 پای Pixel 3 XL, Pixel 3 05/06/2019
PQ3A.190605.003 android-9.0.0_r40 پای Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/06/2019
PD2A.190115.032 android-9.0.0_r39 پای Pixel 3a XL, Pixel 3a 05/03/2019
PD2A.190115.029 android-9.0.0_r38 پای Pixel 3a XL, Pixel 3a 05/03/2019
PQ3A.190505.002 android-9.0.0_r37 پای Pixel 3 XL، Pixel 3 05/05/2019
PQ3A.190505.001 android-9.0.0_r36 پای Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/05/2019
PQ2A.190405.003 android-9.0.0_r35 پای Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/04/2019
PQ2A.190305.002 android-9.0.0_r34 پای Pixel 3 XL, Pixel 3, Pixel 2 XL, Pixel 2, Pixel XL, Pixel 05/03/2019
PQ2A.190205.003 android-9.0.0_r33 پای Pixel XL، Pixel 05/02/2019
PQ2A.190205.002 Android-9.0.0_R32 پای پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/02/2019
PQ2A.190205.001 Android-9.0.0_R31 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 05/02/2019
PQ1A.190105.004 Android-9.0.0_R30 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 ، پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 ، پیکسل XL ، پیکسل 05/01/2019
PQ1A.181205.006.A1 Android-9.0.0_R22 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 05/12/2018
PQ1A.181205.006 Android-9.0.0_R21 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 05/12/2018
PQ1A.181205.002.A1 Android-9.0.0_R20 پای پیکسل XL ، پیکسل 05/12/2018
PQ1A.181205.002 Android-9.0.0_R19 پای پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/12/2018
PPR2.181005.003.A1 Android-9.0.0_R18 پای پیکسل XL ، پیکسل 01-11-2018
PPR1.181005.003.A1 Android-9.0.0_R17 پای پیکسل XL ، پیکسل 01-11-2018
PQ1A.181105.017.A1 Android-9.0.0_R16 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 ، پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/11/2018
PD1A.180720.031 Android-9.0.0_R12 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 05/09/2018
PD1A.180720.030 Android-9.0.0_R11 پای پیکسل 3 XL ، پیکسل 3 05/09/2018
PPR2.181005.003 Android-9.0.0_R10 پای پیکسل XL ، پیکسل ، پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/10/2018
PPR1.181005.003 Android-9.0.0_R9 پای پیکسل XL ، پیکسل 05/10/2018
PPR2.180905.006.A1 Android-9.0.0_R8 پای پیکسل XL ، پیکسل 05/09/2018
PPR2.180905.006 Android-9.0.0_R7 پای پیکسل XL ، پیکسل 05/09/2018
PPR2.180905.005 Android-9.0.0_R6 پای پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/09/2018
PPR1.180905.003 Android-9.0.0_R5 پای پیکسل XL ، پیکسل 05/09/2018
PPR1.180610.011 Android-9.0.0_R3 پای پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/08/2018
PPR1.180610.010 Android-9.0.0_R2 پای پیکسل XL ، پیکسل 05/08/2018
PPR1.180610.009 Android-9.0.0_R1 پای پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 ، پیکسل XL ، پیکسل 05/08/2018
7678330 Android-Security-8.1.0_R93 Oreo 05/12/2017
7507833 Android-Security-8.1.0_R92 Oreo 05/12/2017
7449185 Android-Security-8.1.0_R91 Oreo 05/12/2017
7427957 Android-Security-8.1.0_R90 Oreo 05/12/2017
7269716 Android-Security-8.1.0_R89 Oreo 05/12/2017
7249334 Android-Security-8.1.0_R88 Oreo 05/12/2017
7127520 Android-Security-8.1.0_R87 Oreo 05/12/2017
7070700 Android-Security-8.1.0_R86 Oreo 05/12/2017
7023408 Android-Security-8.1.0_R85 Oreo 05/12/2017
6969599 Android-Security-8.1.0_R84 Oreo 05/12/2017
6893677 Android-Security-8.1.0_R83 Oreo 05/12/2017
6826376 Android-Security-8.1.0_R82 Oreo 05/12/2017
6780335 Android-8.1.0_R81 Oreo 05/12/2017
6644286 Android-8.1.0_R80 Oreo 05/12/2017
6560352 Android-8.1.0_R79 Oreo 05/12/2017
6495665 Android-8.1.0_R78 Oreo 05/12/2017
6454887 Android-8.1.0_R77 Oreo 05/12/2017
6440157 Android-8.1.0_R76 Oreo 05/12/2017
6197208 Android-8.1.0_R75 Oreo 05/12/2017
6127071 Android-8.1.0_R74 Oreo 05/12/2017
6107733 Android-8.1.0_R73 Oreo 05/12/2017
6037697 Android-8.1.0_R72 Oreo 05/12/2017
5948682 Android-8.1.0_R71 Oreo 05/12/2017
5887208 Android-8.1.0_R70 Oreo 05/12/2017
5794017 Android-8.1.0_R69 Oreo 05/12/2017
5725752 Android-8.1.0_R68 Oreo 05/12/2017
OPM8.190605.005 Android-8.1.0_R67 Oreo پیکسل سی 05/06/2019
5650812 Android-8.1.0_R66 Oreo 05/12/2017
OPM8.190605.003 Android-8.1.0_R65 Oreo پیکسل سی 05/06/2019
OPM8.190505.001 Android-8.1.0_R64 Oreo پیکسل سی 05/05/2019
OPM8.190405.001 Android-8.1.0_R63 Oreo پیکسل سی 05/04/2019
OPM8.190305.001 Android-8.1.0_R62 Oreo پیکسل سی 05/03/2019
OPM8.190205.001 Android-8.1.0_R61 Oreo پیکسل سی 05/02/2019
OPM8.190105.002 Android-8.1.0_R60 Oreo پیکسل سی 05/01/2019
OPM8.181205.001 Android-8.1.0_R53 Oreo پیکسل سی 05/12/2018
OPM7.181205.001 Android-8.1.0_R52 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/12/2018
OPM8.181105.002 Android-8.1.0_R51 Oreo پیکسل سی 05/11/2018
OPM7.181105.004 Android-8.1.0_R50 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/11/2018
OPM8.181005.003 Android-8.1.0_R48 Oreo پیکسل سی 05/10/2018
OPM7.181005.003 Android-8.1.0_R47 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/10/2018
OPM6.171019.030.K1 Android-8.1.0_R46 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/09/2018
OPM4.171019.021.Z1 Android-8.1.0_R45 Oreo پیکسل سی 05/09/2018
OPM6.171019.030.H1 Android-8.1.0_R43 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/08/2018
OPM4.171019.021.Y1 Android-8.1.0_R42 Oreo پیکسل سی 05/08/2018
OPM6.171019.030.E1 Android-8.1.0_R41 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/07/2018
OPM4.171019.021.R1 Android-8.1.0_R40 Oreo Pixel 2 XL 05/07/2018
OPM4.171019.021.q1 Android-8.1.0_R39 Oreo پیکسل 2 05/07/2018
OPM4.171019.021.P1 Android-8.1.0_R38 Oreo پیکسل ، پیکسل XL 05/07/2018
OPM4.171019.021.N1 Android-8.1.0_R37 Oreo پیکسل سی 05/07/2018
OPM2.171026.006.H1 Android-8.1.0_R36 Oreo Pixel 2 XL 05/07/2018
OPM2.171026.006.G1 Android-8.1.0_R35 Oreo پیکسل 2 05/07/2018
OPM6.171019.030.B1 Android-8.1.0_R33 Oreo Nexus 6p ، Nexus 5x 05/06/2018
OPM4.171019.021.E1 Android-8.1.0_R32 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/06/2018
OPM4.171019.021.D1 Android-8.1.0_R31 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 05/06/2018
OPM2.171026.006.C1 Android-8.1.0_R30 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/06/2018
OPM4.171019.016.c1 Android-8.1.0_R29 Oreo پیکسل سی 05/05/2018
OPM4.171019.016.B1 Android-8.1.0_R28 Oreo پیکسل XL ، پیکسل ، پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/05/2018
OPM4.171019.016.A1 Android-8.1.0_R27 Oreo Nexus 5x 05/05/2018
OPM2.171019.029.B1 Android-8.1.0_R26 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/05/2018
OPM2.171019.029.A1 Android-8.1.0_R25 Oreo Nexus 6P 05/05/2018
OPM4.171019.015.A1 Android-8.1.0_R23 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 01/04/2018
OPM5.171019.019 Android-8.1.0_R22 Oreo Nexus 6P 01/04/2018
OPM3.171019.019 Android-8.1.0_R21 Oreo Nexus 6P 01/04/2018
OPM2.171019.029 Android-8.1.0_R20 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 ، پیکسل XL ، پیکسل ، Nexus 5x 05/04/2018
OPM1.171019.026 Android-8.1.0_R19 Oreo پیکسل سی 05/04/2018
OPM5.171019.017 Android-8.1.0_R18 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/03/2018
OPM3.171019.016 Android-8.1.0_R17 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/03/2018
OPM1.171019.022.A1 Android-8.1.0_R16 Oreo پیکسل سی 05/03/2018
OPM1.171019.021 Android-8.1.0_R15 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 ، پیکسل XL ، پیکسل 05/03/2018
OPM5.171019.015 Android-8.1.0_R14 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/02/2018
OPM3.171019.014 Android-8.1.0_R13 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/02/2018
OPM1.171019.019 Android-8.1.0_R12 Oreo پیکسل 2 05/02/2018
OPM1.171019.018 Android-8.1.0_R11 Oreo Pixel 2 XL 05/02/2018
OPM1.171019.016 Android-8.1.0_R10 Oreo پیکسل ، پیکسل XL ، پیکسل C 05/02/2018
OPM5.171019.014 Android-8.1.0_R9 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/01/2018
OPM2.171019.016 Android-8.1.0_R8 Oreo پیکسل 2 05/01/2018
OPM3.171019.013 Android-8.1.0_R7 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 05/01/2018
OPM1.171019.015 Android-8.1.0_R6 Oreo پیکسل سی 05/01/2018
OPM1.171019.014 Android-8.1.0_R5 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 ، پیکسل XL ، پیکسل 05/01/2018
OPM1.171019.013 Android-8.1.0_R4 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/01/2018
OPM1.171019.012 Android-8.1.0_R3 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 05/01/2018
OPM2.171019.012 Android-8.1.0_R2 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/12/2017
OPM1.171019.011 Android-8.1.0_R1 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 ، پیکسل XL ، پیکسل ، پیکسل C ، Nexus 6P ، Nexus 5x 05/12/2017
6969596 Android-Security-8.0.0_R54 Oreo 01-10-2017
6893676 Android-Security-8.0.0_R53 Oreo 01-10-2017
6826375 Android-Security-8.0.0_R52 Oreo 01-10-2017
6780349 Android-8.0.0_R51 Oreo 01-10-2017
6644283 Android-8.0.0_R50 Oreo 01-10-2017
6560351 Android-8.0.0_R49 Oreo 01-10-2017
6495664 Android-8.0.0_R48 Oreo 01-10-2017
6454886 Android-8.0.0_R47 Oreo 01-10-2017
6349210 Android-8.0.0_R46 Oreo 01-10-2017
6197207 Android-8.0.0_R45 Oreo 01-10-2017
6127070 Android-8.0.0_R44 Oreo 01-10-2017
6107732 Android-8.0.0_R43 Oreo 01-10-2017
6037696 Android-8.0.0_R42 Oreo 01-10-2017
5948681 Android-8.0.0_R41 Oreo 01-10-2017
5887206 Android-8.0.0_R40 Oreo 01-10-2017
5796467 Android-8.0.0_R39 Oreo 01-10-2017
5729099 Android-8.0.0_R38 Oreo 01-10-2017
5650811 Android-8.0.0_R37 Oreo 01-10-2017
OPR5.170623.014 Android-8.0.0_R36 Oreo Nexus 6P 01-12-2017
OPR4.170623.020 Android-8.0.0_R35 Oreo Nexus 5x 01-12-2017
OPD3.170816.023 Android-8.0.0_R34 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/11/2017
OPD1.170816.025 Android-8.0.0_R33 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/11/2017
OPR6.170623.023 Android-8.0.0_R32 Oreo Nexus 5x 05/11/2017
OPR5.170623.011 Android-8.0.0_R31 Oreo Nexus 6P 05/11/2017
OPR3.170623.013 Android-8.0.0_R30 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 05/11/2017
OPR2.170623.027 Android-8.0.0_R29 Oreo Nexus Player 05/11/2017
OPR1.170623.032 Android-8.0.0_R28 Oreo پیکسل XL ، پیکسل ، پیکسل C 05/11/2017
OPD3.170816.016 Android-8.0.0_R27 Oreo پیکسل 2 05/11/2017
OPD2.170816.015 Android-8.0.0_R26 Oreo پیکسل 2 05/11/2017
OPD1.170816.018 Android-8.0.0_R25 Oreo پیکسل 2 05/11/2017
OPD3.170816.012 Android-8.0.0_R24 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/09/2017
OPD1.170816.012 Android-8.0.0_R23 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/09/2017
OPD1.170816.011 Android-8.0.0_R22 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/09/2017
OPD1.170816.010 Android-8.0.0_R21 Oreo پیکسل 2 XL ، پیکسل 2 05/09/2017
OPR5.170623.007 Android-8.0.0_R17 Oreo Nexus 6P 05/10/2017
OPR4.170623.009 Android-8.0.0_R16 Oreo Nexus 5x 05/10/2017
OPR3.170623.008 Android-8.0.0_R15 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 05/10/2017
OPR1.170623.027 Android-8.0.0_R13 Oreo پیکسل XL ، پیکسل ، پیکسل C 05/10/2017
OPR6.170623.021 Android-8.0.0_R12 Oreo Nexus Player 05/09/2017
OPR6.170623.019 Android-8.0.0_R11 Oreo Nexus 6P 05/09/2017
OPR4.170623.006 Android-8.0.0_R10 Oreo Nexus 5x 05/09/2017
OPR3.170623.007 Android-8.0.0_R9 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 05/09/2017
OPR1.170623.026 Android-8.0.0_R7 Oreo پیکسل XL ، پیکسل ، پیکسل C 05/09/2017
OPR6.170623.013 Android-8.0.0_R4 Oreo Nexus 5x ، Nexus 6p 2017-08-05
OPR6.170623.012 Android-8.0.0_R3 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 2017-08-05
OPR6.170623.011 Android-8.0.0_R2 Oreo پیکسل XL ، پیکسل 2017-08-05
OPR6.170623.010 Android-8.0.0_R1 سنگ معدن پیکسل سی 2017-08-05
5787804 Android-7.1.2_R39 نوقا 01-10-2017
5725750 Android-7.1.2_R38 نوقا 01-10-2017
5650810 Android-7.1.2_R37 نوقا 01-10-2017
n2g48h Android-7.1.2_R36 نوقا 05/10/2017
NZH54D Android-7.1.2_R33 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-08-05
NKG47s Android-7.1.2_R32 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-08-05
NHG47Q Android-7.1.2_R30 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-08-05
NJH47f Android-7.1.2_R29 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-08-05
n2g48c Android-7.1.2_R28 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6P ، Nexus Player ، Pixel C 2017-08-05
NZH54B Android-7.1.2_R27 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/07/2017
NKG47m Android-7.1.2_R25 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/07/2017
NJH47D Android-7.1.2_R24 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/07/2017
NHG47O Android-7.1.2_R23 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/07/2017
n2g48b Android-7.1.2_R19 نوقا Nexus 6P ، Nexus Player ، Pixel C 05/07/2017
n2g47z Android-7.1.2_R18 نوقا Nexus 5x 05/07/2017
NJH47B Android-7.1.2_R17 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-06-05
NJH34C Android-7.1.2_R16 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-06-05
NKG47L Android-7.1.2_R15 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-06-05
NHG47n Android-7.1.2_R14 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-06-05
n2g47x Android-7.1.2_R13 نوقا Nexus Player 2017-06-05
N2G47W Android-7.1.2_R12 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6p ، Pixel C 2017-06-05
NHG47L Android-7.1.2_R11 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/05/2017
n2g47t Android-7.1.2_R10 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/05/2017
N2G47R Android-7.1.2_R9 نوقا Nexus Player 05/05/2017
n2g47o Android-7.1.2_R8 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6P ، Pixel XL ، Pixel ، Pixel C 05/05/2017
NHG47K Android-7.1.2_R6 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-04-05
N2G47J Android-7.1.2_R5 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-04-05
n2g47h Android-7.1.2_R4 نوقا Nexus 6p ، Nexus Player 2017-04-05
n2g47f Android-7.1.2_R3 نوقا Nexus 5x 2017-04-05
n2g47e Android-7.1.2_R2 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 2017-04-05
n2g47d Android-7.1.2_R1 نوقا پیکسل سی 2017-04-05
5787798 Android-7.1.1_R61 نوقا 01-10-2017
5725749 Android-7.1.1_R60 نوقا 01-10-2017
5650809 Android-7.1.1_R59 نوقا 01-10-2017
n9f27m Android-7.1.1_R58 نوقا Nexus 9 (Volantis) 05/10/2017
ngi77b Android-7.1.1_R57 نوقا Nexus 6 05/10/2017
n8i11f Android-7.1.1_R56 نوقا Nexus 6 05/10/2017
n6f27m Android-7.1.1_R55 نوقا Nexus 6 05/10/2017
n4f27p Android-7.1.1_R54 نوقا Nexus 9 (Volantisg) 05/10/2017
n9f27l Android-7.1.1_R53 نوقا Nexus 9 05/09/2017
ngi55d Android-7.1.1_R52 نوقا Nexus 6 05/09/2017
n4f27o Android-7.1.1_R51 نوقا Nexus 9 (Volantisg) 05/09/2017
n8i11b Android-7.1.1_R50 نوقا Nexus 6 2017-08-05
n9f27h Android-7.1.1_R49 نوقا Nexus 9 (Volantis) 2017-08-05
n6f27i Android-7.1.1_R48 نوقا Nexus 6 2017-08-05
n4f27k Android-7.1.1_R47 نوقا Nexus 9 (Volantisg) 2017-08-05
n9f27f Android-7.1.1_R46 نوقا Nexus 9 (Volantis) 05/07/2017
n6f27h Android-7.1.1_R45 نوقا Nexus 6 05/07/2017
n4f27i Android-7.1.1_R44 نوقا Nexus 9 (Volantisg) 05/07/2017
n9f27c Android-7.1.1_R43 نوقا Nexus 9 (Volantis) 2017-06-05
n6f27e Android-7.1.1_R42 نوقا Nexus 6 2017-06-05
n4f27e Android-7.1.1_R41 نوقا Nexus 9 (Volantisg) 2017-06-05
n6f27c Android-7.1.1_R40 نوقا Nexus 6 05/05/2017
n4f27b Android-7.1.1_R39 نوقا Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 05/05/2017
n6f26y Android-7.1.1_R38 نوقا Nexus 6 01/04/2017
NOF27d Android-7.1.1_R35 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 01/04/2017
n4f26x Android-7.1.1_R33 نوقا Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 01/04/2017
n4f26u Android-7.1.1_R31 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6p 01/04/2017
n6f26u Android-7.1.1_R28 نوقا Nexus 6 05/03/2017
nuf26n Android-7.1.1_R27 نوقا Nexus 6P 05/03/2017
NOF27C Android-7.1.1_R26 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/03/2017
NOF27b Android-7.1.1_R25 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/03/2017
n4f26t Android-7.1.1_R24 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6p ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، پیکسل C 05/03/2017
NMF27D Android-7.1.1_R23 نوقا Nexus Player 05/03/2017
nmf26x Android-7.1.1_R22 نوقا Nexus Player 05/02/2017
NOF26W Android-7.1.1_R21 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/02/2017
NOF26V Android-7.1.1_R20 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/02/2017
n6f26r Android-7.1.1_R17 نوقا Nexus 6 05/02/2017
Nuf26k Android-7.1.1_R16 نوقا Nexus 6P 05/02/2017
n4f26q Android-7.1.1_R15 نوقا Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 05/02/2017
n4f26o Android-7.1.1_R14 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6p ، Pixel C 05/02/2017
n6f26q Android-7.1.1_R13 نوقا Nexus 6 05/01/2017
n4f26m Android-7.1.1_R12 نوقا Nexus 9 (Volantis) 01-01-2017
n4f26j Android-7.1.1_R11 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6p 05/01/2017
n4f26i Android-7.1.1_R10 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6p ، Pixel C 05/01/2017
NMF26V Android-7.1.1_R9 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/01/2017
nmf26u Android-7.1.1_R8 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/01/2017
NMF26R Android-7.1.1_R7 نوقا Nexus Player 05/01/2017
NMF26Q Android-7.1.1_R6 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/12/2016
NMF26O Android-7.1.1_R4 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/12/2016
NMF26J Android-7.1.1_R3 نوقا Nexus Player 05/12/2016
NMF26H Android-7.1.1_R2 نوقا پیکسل سی 05/12/2016
nmf26f Android-7.1.1_R1 نوقا Nexus 5x ، Nexus 6P ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 05/12/2016
nde63x Android-7.1.0_R7 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/11/2016
nde63v Android-7.1.0_R6 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/11/2016
nde63u Android-7.1.0_R5 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/11/2016
nde63p Android-7.1.0_R4 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/10/2016
nde63l Android-7.1.0_R2 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/10/2016
nde63h Android-7.1.0_R1 نوقا پیکسل XL ، پیکسل 05/10/2016
nbd92y Android-7.0.0_R36 نوقا 01-03-2019
NBD92Q Android-7.0.0_R35 نوقا 01-11-2017
NBD92n Android-7.0.0_R34 نوقا 01-10-2017
NBD92G Android-7.0.0_R33 نوقا Nexus 6 01/04/2017
NBD92F Android-7.0.0_R32 نوقا Nexus 6 01/04/2017
NBD92E Android-7.0.0_R31 نوقا Nexus 6 05/03/2017
NBD92D Android-7.0.0_R30 نوقا Nexus 6 05/03/2017
NBD91Z Android-7.0.0_R29 نوقا Nexus 6 05/02/2017
nbd91y Android-7.0.0_R28 نوقا Nexus 6 05/02/2017
nbd91x Android-7.0.0_R27 نوقا Nexus 6 05/01/2017
NBD91U Android-7.0.0_R24 نوقا Nexus 6 05/12/2016
n5d91l Android-7.0.0_R21 نوقا Nexus 5x 05/11/2016
NBD91p Android-7.0.0_R19 نوقا Nexus 6 05/11/2016
NRD91K Android-7.0.0_R17 نوقا Nexus 6P 05/11/2016
nrd91n Android-7.0.0_R15 نوقا Nexus 5x ، Pixel C ، Nexus Player ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 05/11/2016
NBD90Z Android-7.0.0_R14 نوقا Nexus 6 05/10/2016
NBD90x Android-7.0.0_R13 نوقا Nexus 6P 05/10/2016
NBD90W Android-7.0.0_R12 نوقا Nexus 5x 05/10/2016
NRD91D Android-7.0.0_R7 نوقا Pixel C ، Nexus Player ، Nexus 9 (Wi-Fi) 05/10/2016
NRD90U Android-7.0.0_R6 نوقا Nexus 6P 06/09/2016
NRD90T Android-7.0.0_R5 نوقا Nexus 6P 06/09/2016
NRD90s Android-7.0.0_R4 نوقا Nexus 5x 06/09/2016
NRD90R Android-7.0.0_R3 نوگات Nexus 5x ، Nexus 9 (Volantis) ، Nexus Player ، Pixel C 06/09/2016
nrd90m Android-7.0.0_R1 نوگات Nexus 5x ، Nexus 9 (Volantis) ، Nexus Player ، Pixel C 05/08/2016
معلق Android-6.0.1_R81 مارشمالو 01-10-2017
mob31z Android-6.0.1_R80 مارشمالو 2017-07-01
mob31t Android-6.0.1_R79 مارشمالو Nexus 6 01-02-2017
31 سال Android-6.0.1_R78 مارشمالو Nexus 6 05/01/2017
M4B30Z Android-6.0.1_R77 مارشمالو نکسوس 5 05/10/2016
mob31k Android-6.0.1_R74 مارشمالو Nexus 6 05/11/2016
MMB31C Android-6.0.1_R73 مارشمالو Nexus 6 05/11/2016
m4b30x Android-6.0.1_R72 مارشمالو نکسوس 5 05/10/2016
31 ساعت Android-6.0.1_R70 مارشمالو Nexus 6 05/10/2016
mmb30y Android-6.0.1_R69 مارشمالو Nexus 6 05/10/2016
MTC20K Android-6.0.1_R67 مارشمالو Nexus 5x 06/09/2016
31e Android-6.0.1_R66 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 9 (Volantis) 06/09/2016
MMB30W Android-6.0.1_R65 مارشمالو Nexus 6 06/09/2016
MXC89L Android-6.0.1_R63 مارشمالو پیکسل سی 05/08/2016
MTC20F Android-6.0.1_R62 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 05/08/2016
30 سال Android-6.0.1_R60 مارشمالو نکسوس 5 05/08/2016
mob30x Android-6.0.1_R59 مارشمالو Nexus 7 (flo/deb) 05/08/2016
mob30w Android-6.0.1_R58 مارشمالو Nexus 6 ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 05/08/2016
MMB30s Android-6.0.1_R57 مارشمالو Nexus 7 (DEB) 05/08/2016
MMB30R Android-6.0.1_R56 مارشمالو Nexus 6 05/08/2016
mxc89k Android-6.0.1_R55 مارشمالو پیکسل سی 2016-07-05
MTC19Z Android-6.0.1_R54 مارشمالو Nexus 5x 2016-07-05
MTC19x Android-6.0.1_R53 مارشمالو Nexus 6P 2016-07-05
330 Android-6.0.1_R50 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 2016-07-05
mob30o Android-6.0.1_R49 مارشمالو Nexus 6 2016-07-05
MMB30m Android-6.0.1_R48 مارشمالو Nexus 7 (DEB) 2016-07-05
mmb30k Android-6.0.1_R47 مارشمالو Nexus 6 2016-07-05
30 متر Android-6.0.1_R46 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 2016-06-01
MTC19v Android-6.0.1_R45 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 2016-06-01
mob30j Android-6.0.1_R43 مارشمالو Nexus 7 (flo/deb) 2016-05-01
mob30i Android-6.0.1_R42 مارشمالو Nexus 6 2016-05-01
mob30h Android-6.0.1_R41 مارشمالو نکسوس 5 2016-05-01
mob30g Android-6.0.1_R40 مارشمالو Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 2016-05-01
MXC89H Android-6.0.1_R33 مارشمالو پیکسل سی 2016-06-01
MXC89F Android-6.0.1_R32 مارشمالو پیکسل سی 2016-05-01
MMB30J Android-6.0.1_R28 مارشمالو Nexus 6 ، Nexus 7 (DEB) 2016-06-01
MTC19T Android-6.0.1_R25 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 2016-05-01
M5C14J Android-6.0.1_R31 مارشمالو پیکسل سی 01/04/2016
mob30d Android-6.0.1_R30 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 02/04/2016
MHC19Q Android-6.0.1_R24 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 02/04/2016
MHC19J Android-6.0.1_R22 مارشمالو Nexus 5x 01/03/2016
MHC19i Android-6.0.1_R21 مارشمالو Nexus 6P 2016-03-01
mmb29x Android-6.0.1_R20 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Deb) ، Nexus 9 (Volantisg) 02/04/2016
MXC14G Android-6.0.1_R18 مارشمالو پیکسل سی 2016-03-01
MMB29V Android-6.0.1_R17 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 5X ، Nexus 6 ، Nexus 6P ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 01/03/2016
MXB48T Android-6.0.1_R16 مارشمالو پیکسل سی 01-02-2016
mmb29u Android-6.0.1_R13 مارشمالو Nexus Player 01-02-2016
MMB29R Android-6.0.1_R12 مارشمالو Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 01-02-2016
MMB29Q Android-6.0.1_R11 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 5X ، Nexus 6 ، Nexus 6P ، Nexus 7 (Flo/Deb) 01-02-2016
MMB29T Android-6.0.1_R10 مارشمالو Nexus Player 01-01-2016
MMB29s Android-6.0.1_R9 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 01-01-2016
MMB29p Android-6.0.1_R8 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 01-01-2016
MMB29O Android-6.0.1_R7 مارشمالو Nexus 7 (flo/deb) 01-01-2016
MXB48K Android-6.0.1_R5 مارشمالو پیکسل سی 01-12-2015
MXB48J Android-6.0.1_R4 مارشمالو پیکسل سی 01-12-2015
MMB29m Android-6.0.1_R3 مارشمالو Nexus 6p ، Nexus Player 01-12-2015
mmb29k Android-6.0.1_R1 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 5x ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) 01-12-2015
mmb29n Android-6.0.0_R41 مارشمالو Nexus 6P 01-11-2015
mdb08m Android-6.0.0_R26 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 01-11-2015
MDB08L Android-6.0.0_R25 مارشمالو Nexus 5x ، Nexus 6p 01-11-2015
mdb08k Android-6.0.0_R24 مارشمالو Nexus 6P 01-10-2015
mdb08i Android-6.0.0_R23 مارشمالو Nexus 5x 01-10-2015
mda89e Android-6.0.0_R12 مارشمالو Nexus 5x 01-10-2015
MDA89d Android-6.0.0_R11 مارشمالو Nexus 6P 01-10-2015
MRA59b Android-6.0.0_R7 مارشمالو Nexus 7 (DEB) 01-12-2015
MRA58x Android-6.0.0_R6 مارشمالو Nexus 6 01-11-2015
MRA58V Android-6.0.0_R5 مارشمالو Nexus 7 (flo/deb) 01-11-2015
MRA58U Android-6.0.0_R4 مارشمالو Nexus 7 (flo) 01-10-2015
MRA58n Android-6.0.0_R2 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 01-11-2015
MRA58k Android-6.0.0_R1 مارشمالو Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Flo/Deb) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus Player 01-10-2015
LMY49m Android-5.1.1_R38 آب نبات چوبی Nexus 10 2016-07-05
LMY49J Android-5.1.1_R37 آب نبات چوبی Nexus 10 01/04/2016
lmy49i Android-5.1.1_R36 آب نبات چوبی Nexus 10 2016-03-01
LMY49H Android-5.1.1_R35 آب نبات چوبی Nexus 10 2016-03-01
LMY49G Android-5.1.1_R34 آب نبات چوبی Nexus 10 01-02-2016
lmy49f Android-5.1.1_R33 آب نبات چوبی Nexus 9 (Volantisg) ، Nexus 10 01-01-2016
LMY48Z Android-5.1.1_R30 آب نبات چوبی Nexus 6 ، Nexus 7 (Deb) ، Nexus 9 (Volantisg) ، Nexus 10 01-12-2015
Lyz28n Android-5.1.1_R28 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای T-Mobile) 01-11-2015
lmy48y Android-5.1.1_R26 آب نبات چوبی Nexus 6 01-11-2015
LMY48x Android-5.1.1_R25 آب نبات چوبی Nexus 6 ، Nexus 7 (Deb) ، Nexus 9 (Volantisg) ، Nexus 10 01-11-2015
LMY48W Android-5.1.1_R24 آب نبات چوبی Nexus 6
lvy48h Android-5.1.1_R23 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای Google FI)
Lyz28m Android-5.1.1_R22 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای T-Mobile)
LMY48U Android-5.1.1_R20 آب نبات چوبی Nexus 7 (DEB)
lmy48t Android-5.1.1_R19 آب نبات چوبی Nexus 4 ، Nexus 6 ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus 10
lvy48f Android-5.1.1_R18 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای Google FI)
لیز 28k Android-5.1.1_R17 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای T-Mobile)
LMY48p Android-5.1.1_R16 آب نبات چوبی Nexus 7 (DEB)
lmy48n Android-5.1.1_R15 آب نبات چوبی Nexus Player
LMY48m Android-5.1.1_R14 آب نبات چوبی Nexus 4 ، Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (FLO) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus 10
lvy48e Android-5.1.1_R13 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای Google FI)
لیز 28J Android-5.1.1_R12 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای T-Mobile)
LMY48J Android-5.1.1_R10 آب نبات چوبی Nexus Player
lmy48i Android-5.1.1_R9 آب نبات چوبی Nexus 4 ، Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (FLO) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus 10
Lvy48c Android-5.1.1_R8 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای Google FI)
LMY48G Android-5.1.1_R6 آب نبات چوبی Nexus 7 (flo)
Lyz28e Android-5.1.1_R5 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای T-Mobile)
LMY47Z Android-5.1.1_R4 آب نبات چوبی Nexus 6 (همه حامل ها به جز T-Mobile ایالات متحده)
LMY48B Android-5.1.1_R3 آب نبات چوبی نکسوس 5
lmy47x Android-5.1.1_R2 آب نبات چوبی Nexus 9 (Volantis)
LMY47V Android-5.1.1_R1 آب نبات چوبی Nexus 7 (flo/grouper) ، Nexus 10 ، Nexus Player
LMY47O Android-5.1.0_R5 آب نبات چوبی Nexus 4 ، Nexus 7 (flo/deb)
LMY47m Android-5.1.0_R4 آب نبات چوبی Nexus 6 (فقط برای T-Mobile)
lmy47i Android-5.1.0_R3 آب نبات چوبی Nexus 5 ، Nexus 6
lmy47e Android-5.1.0_R2 آب نبات چوبی Nexus 6
LMY47D Android-5.1.0_R1 آب نبات چوبی Nexus 5 ، Nexus 6 ، Nexus 7 (Grouper/Tilapia) ، Nexus 10 ، Nexus Player
LRX22L Android-5.0.2_R3 آب نبات چوبی Nexus 9 (Volantis/Volantisg)
LRX22G Android-5.0.2_R1 آب نبات چوبی Nexus 7 (flo/deb/grouper/tilapia) ، Nexus 10
LRX22C Android-5.0.1_R1 آب نبات چوبی Nexus 4 ، Nexus 5 ، Nexus 6 (Shamu) ، Nexus 7 (FLO) ، Nexus 9 (Volantis/Volantisg) ، Nexus 10
LRX21V Android-5.0.0_R7.0.1 آب نبات چوبی Nexus Player (Fugu)
lrx21t Android-5.0.0_R6.0.1 آب نبات چوبی نکسوس 4
LRX21R Android-5.0.0_R5.1.0.1 آب نبات چوبی Nexus 9 (Volantis)
lrx21q Android-5.0.0_R5.0.1 آب نبات چوبی Nexus 9 (Volantis)
LRX21p Android-5.0.0_r4.0.1 آب نبات چوبی Nexus 7 (flo/grouper) ، Nexus 10
LRX21O Android-5.0.0_r3.0.1 آب نبات چوبی Nexus 5 (Hammerhead) ، Nexus 6 (شمو)
lrx21m Android-5.0.0_R2.0.1 آب نبات چوبی Nexus Player (Fugu)
lrx21l Android-5.0.0_R1.0.1 آب نبات چوبی Nexus 9 (Volantis)
KTU84Q Android-4.4.4_R2 شکلات کیت کت Nexus 5 (Hammerhead) (فقط برای 2Degrees/NZ ، Telstra/AUS و هند)
ktu84p Android-4.4.4_R1 شکلات کیت کت Nexus 5 ، Nexus 7 (Flo/Deb/Grouper/Tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
KTU84m Android-4.4.3_R1.1 شکلات کیت کت Nexus 5 (Hammerhead)
ktu84l Android-4.4.3_R1 شکلات کیت کت Nexus 7 (flo/deb/grouper/tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
kvt49l Android-4.4.2_R2 شکلات کیت کت Nexus 7 (Deb Verizon)
kot49h Android-4.4.2_R1 شکلات کیت کت Nexus 5 ، Nexus 7 (Flo/Deb/Grouper/Tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
kot49e Android-4.4.1_R1 شکلات کیت کت Nexus 5 ، Nexus 7 (Flo/Deb/Grouper/Tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
KRT16s Android-4.4_R1.2 شکلات کیت کت Nexus 7 (flo/deb/grouper/tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
KRT16m Android-4.4_R1 شکلات کیت کت Nexus 5 (Hammerhead)
jls36i Android-4.3.1_R1 ژله باقلا Nexus 7 (DEB)
jls36c Android-4.3_R3 ژله باقلا Nexus 7 (DEB)
JSS15r Android-4.3_R2.3 ژله باقلا Nexus 7 (flo)
JSS15Q Android-4.3_R2.2 ژله باقلا Nexus 7 (flo)
JSS15J Android-4.3_R2.1 ژله باقلا Nexus 7 (flo/deb)
JSR78D Android-4.3_R2 ژله باقلا Nexus 7 (DEB)
jwr66y Android-4.3_R1.1 ژله باقلا Galaxy Nexus ، Nexus 7 (Grouper/Tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
jwr66v Android-4.3_R1 ژله باقلا Galaxy Nexus ، Nexus 7 (Grouper/Tilapia) ، Nexus 4 ، Nexus 10
jwr66n Android-4.3_R0.9.1 ژله باقلا Galaxy Nexus ، Nexus 7 (Grouper/Tilapia/Flo) ، Nexus 4 ، Nexus 10
JWR66L Android-4.3_R0.9 ژله باقلا نکسوس 7
jdq39e Android-4.2.2_R1.2 ژله باقلا نکسوس 4
jdq39b Android-4.2.2_R1.1 ژله باقلا نکسوس 7
JDQ39 Android-4.2.2_R1 ژله باقلا Galaxy Nexus ، Nexus 7 ، Nexus 4 ، Nexus 10
jop40g Android-4.2.1_R1.2 ژله باقلا نکسوس 4
jop40f Android-4.2.1_R1.1 ژله باقلا Nexus 10
jop40d Android-4.2.1_R1 ژله باقلا Galaxy Nexus ، Nexus 7 ، Nexus 4 ، Nexus 10
jop40c Android-4.2_R1 ژله باقلا Galaxy Nexus ، Nexus 7 ، Nexus 4 ، Nexus 10
jzo54m Android-4.1.2_R2.1 ژله باقلا
jzo54l Android-4.1.2_R2 ژله باقلا
jzo54k Android-4.1.2_R1 ژله باقلا Nexus S ، Galaxy Nexus ، Nexus 7
jro03s Android-4.1.1_r6.1 ژله باقلا نکسوس 7
jro03r Android-4.1.1_R6 ژله باقلا Nexus S 4G
jro03o Android-4.1.1_R5 ژله باقلا Galaxy Nexus
jro03l Android-4.1.1_R4 ژله باقلا Nexus S
jro03h Android-4.1.1_R3 ژله باقلا
jro03e Android-4.1.1_R2 ژله باقلا Nexus S
jro03d Android-4.1.1_r1.1 ژله باقلا نکسوس 7
jro03c Android-4.1.1_R1 ژله باقلا Galaxy Nexus
IMM76L Android-4.0.4_R2.1 بستنی نونی
IMM76K Android-4.0.4_R2 بستنی نونی Galaxy Nexus
IMM76i Android-4.0.4_R1.2 بستنی نونی Galaxy Nexus
IMM76d Android-4.0.4_R1.1 بستنی نونی Nexus S ، Nexus S 4G ، Galaxy Nexus
IMM76 Android-4.0.4_R1 بستنی نونی
IML77 Android-4.0.3_R1.1 بستنی نونی
IML74K Android-4.0.3_R1 بستنی نونی Nexus S
ICL53F Android-4.0.2_R1 بستنی نونی Galaxy Nexus
itl41f Android-4.0.1_R1.2 بستنی نونی Galaxy Nexus
itl41d Android-4.0.1_R1.1 بستنی نونی Galaxy Nexus
itl41d Android-4.0.1_R1 بستنی نونی Galaxy Nexus
GWK74 Android-2.3.7_R1 نان زنجفیل Nexus S 4G
GRK39f Android-2.3.6_R1 نان زنجفیل Nexus One ، Nexus S
GRK39c Android-2.3.6_R0.9 نان زنجفیل Nexus S
GRJ90 Android-2.3.5_R1 نان زنجفیل Nexus S 4G
GRJ22 Android-2.3.4_R1 نان زنجفیل Nexus One ، Nexus S ، Nexus S 4G
GRJ06D Android-2.3.4_R0.9 نان زنجفیل Nexus S 4G
GRI54 Android-2.3.3_R1.1 نان زنجفیل Nexus S
GRI40 Android-2.3.3_R1 نان زنجفیل Nexus One ، Nexus S
GRH78c Android-2.3.2_R1 نان زنجفیل Nexus S
GRH78 Android-2.3.1_R1 نان زنجفیل Nexus S
GRH55 Android-2.3_R1 نان زنجفیل اولین نسخه زنجبیل ، Nexus S
frk76c Android-2.2.3_R2 فرویو
FRK76 Android-2.2.3_R1 فرویو
frg83g Android-2.2.2_R1 فرویو Nexus One
frg83d Android-2.2.1_R2 فرویو Nexus One
FRG83 Android-2.2.1_R1 فرویو Nexus One
frg22d Android-2.2_R1.3 فرویو
frg01b Android-2.2_R1.2 فرویو
FRF91 Android-2.2_R1.1 فرویو Nexus One
FRF85B Android-2.2_R1 فرویو Nexus One
epf21b Android-2.1_R2.1p2 اکلر
ESE81 Android-2.1_R2.1s اکلر
EPE54B Android-2.1_R2.1p اکلر Nexus One
27 Android-2.1_R2 اکلر Nexus One
ERD79 Android-2.1_R1 اکلر Nexus One
ESD56 Android-2.0.1_R1 اکلر
ESD20 Android-2.0_R1 اکلر
DMD64 Android-1.6_R1.5 دونات
drd20 Android-1.6_R1.4
DRD08 Android-1.6_R1.3
DRC92 Android-1.6_R1.2

تعاریف شناسه را بسازید

در Android 8.0.0 (Oreo) و ساختهای بالاتر با فرمت ساخت شناسه pvbb.yymmdd.bbb [.cn] ، جایی که:

 • P نشان دهنده اولین حرف از نام کد انتشار پلتفرم است ، به عنوان مثال ، O oreo است. برای Android 10 و نام های بعدی CodeName ، از معادل نامه استفاده می شود ، مانند Q برای Android 10 و R برای Android 11.
 • V نشان دهنده عمودی پشتیبانی شده است. طبق کنوانسیون ، P نمایانگر شاخه اصلی سکوی است.
 • BB یک کد الفبایی است که به Google اجازه می دهد شاخه کد دقیقی را که ساخته شده از آن ساخته شده شناسایی کند.
 • yymmdd تاریخی را مشخص می کند که نسخه از آن شاخه توسعه می یابد یا با شاخه توسعه همگام می شود. این همیشه تاریخ دقیقی نیست که ساخت آن ساخته شده است ، زیرا برای تغییرات جزئی اضافه شده به یک ساخت موجود برای استفاده مجدد از کد تاریخ مشابه ساخته شده است.
 • BBB نسخه های فردی مربوط به همان کد تاریخ را مشخص می کند ، که به طور متوالی با 001 شروع می شود.
 • CN یک الفبای اختیاری و اختیاری است که یک Hotfix را در بالای یک ساخت Pvbb.yymmdd.bbb موجود مشخص می کند ، از A1 شروع می شود.

نسخه های Android 7.00 و قدیمی تر از شناسه ساختاری کوتاه تر (به عنوان مثال FRF85B ) استفاده می کنند که در آن:

 • حرف اول نام رمزگذاری خانواده آزادی است ، به عنوان مثال ، f froyo است.
 • حرف دوم یک کد شعبه است که به Google اجازه می دهد شاخه کد دقیقی را که ساخته شده است از آن شناسایی کند. طبق کنوانسیون ، r شاخه انتشار اولیه است.
 • نامه سوم و دو شماره زیر یک کد تاریخ است. این نامه به حساب می آید ( A IS Q1 2009 ، F q2 2010 ، و غیره). این دو تعداد روز در سه ماهه شمارش می کنند ( F85 24 ژوئن 2010 است). کد تاریخ همیشه تاریخ دقیقی نیست که ساخت آن ساخته شده است ، زیرا برای تغییرات جزئی اضافه شده به یک ساخت موجود برای استفاده مجدد از همان تاریخچه ساخت موجود ، معمول است.
 • آخرین نامه نسخه های فردی مربوط به همان کد تاریخ را مشخص می کند ، که به طور متوالی با A شروع می شود (که ضمنی است و معمولاً برای کوتاه بودن حذف می شود).

به روزرسانی های امنیتی از شناسه ساختاری عددی (به عنوان مثال ، 7786871 ) استفاده می کنند و بخشی از نسخه های کد منبع بر اساس شاخه های Backport هستند. می توانید این به روزرسانی های امنیتی را در نسخه های قبلی Android خود اعمال کنید.

سرانجام ، شاخه های Froyo ، Gingerbread ، ICS-MR0 ، ICS-MR1 ، JB-DEV ، JB-MR1-DEV ، JB-MR1.1-DEV ، JB-MR2-DEV و KITKAT-DEV نمایانگر شاخه های توسعه هستند که DON ' t دقیقاً پیکربندی های تست شده توسط Google. به همین ترتیب ، این شاخه ها علاوه بر نسخه های رسمی برچسب زده شده ممکن است دارای تغییرات مختلفی باشند و ممکن است به طور کامل مورد آزمایش قرار نگیرد.

تمایز بین نسخه ها

برای تمایز بین نسخه ها ، می توانید با صدور دستور زیر لیستی از تغییرات مرتبط با هر پروژه را دریافت کنید و دو برچسب شاخه را منتقل کنید:

repo forall -pc 'git log --no-merges --oneline branch-1..branch-2'

مثلا:

repo forall -pc 'git log --no-merges --oneline android-4.4.2_r2..android-4.4.2_r1'

برای ارسال خروجی به یک فایل متنی:

 repo forall -pc 'git log --no-merges --oneline android-4.4.2_r2..android-4.4.2_r1' > /tmp/android-4.4.2_r2-android-4.4.2_r1-diff.txt

ماژول های لانه زنبوری GPL

برای لانه زنبوری ، کل کد منبع پلتفرم در دسترس نیست. با این حال ، قسمت های لانه زنبوری دارای مجوز تحت GPL و LGPL تحت برچسب های زیر در دسترس هستند.

ساختن برچسب بزنید یادداشت
HRI39 Android-5.0_R1 اولین نسخه لانه زنبوری
HRI66 Android-5.0_R1.1
HWI69 Android-5.0_R1.2
HRI83 Android-5.0_R1.3
HMJ37 Android-3.1_R1
HTJ85B Android-5.2_R1
HTK55D Android-3.2.1_R1
HTK75D Android-3.2.1_R2
HLK75c Android-3.2.2_R1
HLK75D Android-3.2.2_R2
hlk75f Android-3.2.4_R1
HLK75H Android-3.2.6_R1 آخرین نسخه لانه زنبوری

هیچ مانیفست دقیقاً حاوی این ماژول ها نیست ، اما برخی از مانیفست ها امکان ساخت آن مؤلفه ها را فراهم می کنند. دستورات زیر برای 3.0_R1.1 کار می کنند:

repo init -b main -m base-for-3.0-gpl.xml
repo sync
repo forall -c git checkout android-3.0_r1.1

برای استفاده از نسخه دیگر ، پارامتر git checkout و (در صورت لزوم) پارامتر -m را در repo init تغییر دهید. دستور git checkout خطایی را برای هر پروژه غیر GPL که در آن نمی تواند برچسب را پیدا کند ، ایجاد می کند.

اسم رمز دستگاه

در جدول زیر نام کد دستگاه برای دستگاه های Google ذکر شده است. شما می توانید از این نام کد برای شکل دادن رشته های هدف استفاده شده با دستور lunch استفاده کنید:

دستگاه نام کد
پیکسل 8a آکیتا
پیکسل 8 طرفدار هاسکی
پیکسل 8 شیب
پیکسل تاشو فلیکس
قرص پیکسل تانگورپرو
پیکسل 7a سیاهگوش
پیکسل 7 پرو یوزپلنگ
پیکسل 7 پلنگ
پیکسل 6 پرو کلاغ سیاه
پیکسل 6 اوریول
پیکسل 5 باله قرمز
پیکسل 4a 5G برامبل
پیکسل 4a خورشید ماهی
پیکسل 4 xl مرجان
پیکسل 4 شعله
Pixel 3a XL بونیتو
پیکسل 3a سارگو
Pixel 3 XL متقاطع
پیکسل 3 خط آبی
Pixel 2 XL مفتون
پیکسل 2 چشم دیواری
پیکسل XL مارلین
پیکسل ماهی بادبانی
پرنده پرنده
Nexus 6P ماهی گیر
Nexus 5x قارچ
Nexus 6 شام
Nexus Player فوگو
Nexus 9 Volantis (Flounder)
Nexus 5 (GSM/LTE) سر چکش
Nexus 7 (Wi-Fi) تیغ (flo)
Nexus 7 (موبایل) RAZORG (DEB)
Nexus 10 Mantaray (مانتا)
نکسوس 4 اوكام (ماكو)
Nexus 7 (Wi-Fi) Nakasi (Grouper)
Nexus 7 (موبایل) Nakasig (Tilapia)
Galaxy Nexus (GSM/HSPA+) Yakju (Maguro)
Galaxy Nexus (Verizon) mysid (تورو)
Galaxy Nexus (آزمایشی) mysidspr (Toroplus)
موتورولا XOOM (Wi-Fi US) راهبه
Nexus S SOJU (Crespo)
Nexus S 4G سوژوس (crespo4g)