FileUtil.HarnessIOException

public static class FileUtil.HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileUtil.HarnessIOException


Khai thác ngoại lệ giúp giải quyết các vấn đề về tệp.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier được liên kết với ngoại lệ.

String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Phương thức công khai

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier được liên kết với ngoại lệ. Có thể là vô giá trị.

trả lại
ErrorIdentifier

getOrigin

public String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

trả lại
String