Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Nhà cung cấp iRuntimeHint

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây.

Phương thức công khai

getRuntimeHint

public abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây. Thời gian được sử dụng để thực thi phân đoạn cân bằng tải

trả lại
long