Nhà cung cấp iRuntimeHint

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây.

Phương thức công khai

getRuntimeHint

public abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây. Thời gian được sử dụng để thực thi phân đoạn cân bằng tải

trả lại
long