IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến ngữ cảnh của lời gọi.

Nên được sử dụng khi kiểm tra cần biết chi tiết về lời gọi mà không cần tham chiếu đến IBuildInfo . Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào bản dựng dưới thử nghiệm và nên dựa vào ITargetPreparer s để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Phương thức công khai

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Thông số
invocationContext IInvocationContext