ILogSaverListener

public interface ILogSaverListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.ILogSaverListener


Cho phép ITestInvocationListener lắng nghe khi tệp nhật ký được lưu.

Điều này cho phép nhiều ITestInvocationListener sử dụng cùng một tệp nhật ký đã lưu khi tạo báo cáo và tránh việc mỗi người nghe lưu tệp riêng lẻ khi ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) được gọi.

Các lớp triển khai giao diện này cần lưu ý rằng testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) sẽ được gọi bất cứ khi nào ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) được gọi.

Lớp này cũng chuyển phiên bản ILogSaver toàn cầu để ITestInvocationListener s có thể lưu các tệp bổ sung ở cùng một vị trí.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default void logAssociation (String dataName, LogFile logFile)

Trong một số trường hợp, nhật ký phải được liên kết chặt chẽ với các trường hợp thử nghiệm, nhưng cơ hội thực hiện điều đó trên testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) Không thể gọi lại testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) .

default void setLogSaver ( ILogSaver logSaver)

Đặt ILogSaver để cho phép người triển khai lưu tệp.

default void testLogSaved (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream, LogFile logFile)

Được gọi khi nhật ký kiểm tra được lưu.

Phương pháp công khai

logHiệp hội

public void logAssociation (String dataName, 
        LogFile logFile)

Trong một số trường hợp, nhật ký phải được liên kết chặt chẽ với các trường hợp thử nghiệm, nhưng cơ hội thực hiện điều đó trên testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) Không thể gọi lại testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) . Do đó, lệnh gọi lại này cho phép cung cấp một liên kết mạnh mẽ một cách rõ ràng.

Thông số
dataName String : Tên dữ liệu

logFile LogFile : LogFile đã được ghi lại trước đó và phải được liên kết với trường hợp thử nghiệm.

setLogSaver

public void setLogSaver (ILogSaver logSaver)

Đặt ILogSaver để cho phép người triển khai lưu tệp.

Thông số
logSaver ILogSaver : ILogSaver

testLogĐã lưu

public void testLogSaved (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream, 
        LogFile logFile)

Được gọi khi nhật ký kiểm tra được lưu.

Nên sử dụng thay cho ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) .

Thông số
dataName String : Tên mô tả String của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lệnh gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng inputStream kết quả khi hoàn tất.

logFile LogFile : LogFile chứa siêu dữ liệu của file đã lưu.