BluetoothHciSnoopLogCollector

public class BluetoothHciSnoopLogCollector
extends FilePullerDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.FilePullerDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothHciSnoopLogCollector


Collector để kích hoạt tính năng ghi nhật ký theo dõi Bluetooth HCI trên DUT và thu thập nhật ký cho mỗi lần kiểm tra. Trình thu thập sẽ định cấu hình và bật tính năng ghi nhật ký theo dõi cho lần chạy thử nghiệm và hoàn nguyên cài đặt sau khi chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String SNOOP_LOG_MODE_PROPERTY

Nhà thầu xây dựng công cộng

BluetoothHciSnoopLogCollector ()

Phương pháp công cộng

String getReportingDir ()

Truy xuất thư mục để báo cáo nhật ký rình mò HCI.

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics, TestDescription test) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics, TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

void processMetricDirectory (String key, File metricDirectory, DeviceMetricData runData)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký thư mục, phân tích cú pháp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

final void processMetricFile (String key, File metricFile, DeviceMetricData runData)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký tệp, phân tích cú pháp tệp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Phương pháp được bảo vệ

void executeShellCommand ( ITestDevice device, String command)

Thực thi lệnh shell trên thiết bị.

Lĩnh vực

SNOOP_LOG_MODE_PROPERTY

public static final String SNOOP_LOG_MODE_PROPERTY

Nhà thầu xây dựng công cộng

BluetoothHciSnoopLogCollector

public BluetoothHciSnoopLogCollector ()

Phương pháp công cộng

getReportingDir

public String getReportingDir ()

Truy xuất thư mục để báo cáo nhật ký rình mò HCI.

Trả lại
String

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển tới ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

Ném
DeviceNotAvailableException

quá trìnhMetricDirectory

public void processMetricDirectory (String key, 
        File metricDirectory, 
        DeviceMetricData runData)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký thư mục, phân tích cú pháp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : khóa tùy chọn liên quan đến thư mục được kéo.

metricDirectory File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

runData DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi số liệu có thể được lưu trữ.

quá trìnhMetricFile

public final void processMetricFile (String key, 
        File metricFile, 
        DeviceMetricData runData)

Việc triển khai phương pháp này sẽ cho phép ghi nhật ký tệp, phân tích cú pháp tệp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : khóa tùy chọn liên quan đến tệp được kéo.

metricFile File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

runData DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi số liệu có thể được lưu trữ.

Phương pháp được bảo vệ

thực thiShellCommand

protected void executeShellCommand (ITestDevice device, 
        String command)

Thực thi lệnh shell trên thiết bị. Nếu quá trình thực thi không thành công (mã thoát khác 0), hãy ném DeviceRuntimeException .

Thông số
device ITestDevice

command String

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException
DeviceNotAvailableException